GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. prosinca 2019. godine, donio je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/19) – u daljnjem tekstu: Plan, članak 2. mijenja se i glasi:

” U 2019. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

R.br.

Naziv

Plan upravljanja pomorskim dobrom

2019. godine

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

2019. godine

1.

Dohranjivanje plaža šljunkom

168.000,00

133.500,00

2.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinskoobrtnički radovi):

–          sanitarnih objekata,

–          obalnih zidova,

–          obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

–          sunčališta,

–          staza,

–          stubišta,

–          opreme u moru (vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana)

–          razastiranje i planiranje šljunka na plažama,

–          uređenje prilaza plažama,

–          uređenje obalnog puta Lungo mare,

–          održavanje bravarskih radova (ograda, tobogana, svlačionica, penjalica i rukohvata na stubištima)

–          održavanje stijenskih pokosa

–          ostalo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           250.000,00

319.500,00

3.

Prioritetna sanacija štete od nevremena

150.000,00

167.000,00

4.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

   

   55.000,00

55.000,00

5.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2019. godine

 

80.000,00

93.000,00

6.

Atestiranje platformi   i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

6.000,00

6.000,00

7.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

20.000,00

20.000,00

8.

Dobava i montaža novih vrata na velikoj platformi PL 2 tv. broj:126203

33.000,00

33.000,00

9.

Izrada tehničkog rješenja i ishođenje elektroenergetske suglasnosti za elektroenergetski priključak na plažiSzavoj

25.000,00

25.000,00

10.

Izrada tehničke dokumentacije za usklađenje izvedenog stanja u katastru za sanaciju obalnog zida stubišta i staze na Preluci u Rijeci i za sanaciju zida u Pulskoj ulici kod kućnog broja 19 u Rijeci.

 

 

     10.000,00

 

 

     10.000,00

11.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

3.000,00

3.000,00

12.

Održavanje stjenskog pokosa na plaži Sablićevo

 

34.500,00

13.

Izrada glavnog projekta zaštite stjenskog pokosa na plaži Sablićevo

 

13.500,00

 

Sveukupno sredstva za 2019. godinu:

800.000,00

913.000,00

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru ukupno 813.000,00 kn te pomoći Primorsko goranske županije za održavanje pomorskog dobra u iznosu od 100.000,00 kn.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 913.000,00 kn.”

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke “.

 

 

 

KLASA: 023-01/19-04/172-57
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.