ISPRAVAK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u tekstu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke objavljene u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 21 od 3. prosinca 2019. godine, te se daje

 

 

 

I S P R A V A K
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Grada Rijeke

 

 

 

 

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 21/19), članak 7. ispravno treba glasiti:

 

″Članak 7.

U članku 77. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjeti gradnje za luku nautičkog turizma Baroš (LN-4) odredit će se neposrednom provedbom Generalnog urbanističkog plana.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.″

 

 

KLASA: 021-05/19-01/170
URBROJ: 2170-01-16-00-19-3
Rijeka, 18. prosinca 2019.

 

 

U R E D   G R A D A
v.d. pročelnika
Ureda Grada
Verena Lelas Turak, v.r.