OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Godina VI - broj 21.GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem tekstu: Grad)

i

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE zastupan po predsjednici Božici Žilić i

SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Boženi Strugar (u daljnjem tekstu: Sindikat)

 

sklopili su 14.11.2019. godine

 

 

 

DODATAK (2)
Kolektivnog ugovora
za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka

Članak 1.

 

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/17 i 10/18) naziv Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi: ″Kolektivni ugovor za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

″Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) utvrđuju se međusobna prava i obveze potpisnika ovog Ugovora, te prava i obveze iz rada i po osnovi rada radnika zaposlenih u

Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću More i Dječjem vrtiću Sušak (u daljnjem tekstu: Ustanova), čiji je osnivač i vlasnik Grad Rijeka.“

 

 

Članak 3.

 

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

″U smislu ovoga Ugovora, Poslodavac je Ustanova koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.“

 

 

Članak 4.

 

U Tablici iz članka 46. Ugovora, koja čini njegov sastavni dio, naziv radnog mjesta pod rednim brojem 2. ″Voditelj centra predškolskog odjela“ mijenja se i glasi: ″Voditelj centra predškolskog odgoja“, naziv radnog mjesta pod rednim brojem 4. ″Voditelj računovodstva“ mijenja se i glasi: ″Voditelj financija“, nazivi radnih mjesta pod rednim brojem 14. ″Vozač djece s teškoćama“ i ″Ekonom“ mijenjaju se i glase: ″Vozač“ i ″Ekonom vozač“.

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 13. „Spremač“ koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „0,683“ zamjenjuje se koeficijentom „0,723“, a kod radnog mjesta pod rednim brojem 16. „Pralja“ koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „0,690“ zamjenjuje se koeficijentom „0,723“.

 

 

Članak 5.

 

Članak 50. mijenja se i glasi:

″Osnovna plaća odgojitelju kojega je ravnatelj Ustanove zadužio da uz redovno obavljanje poslova na koji je raspoređen, obavlja i poslove vođenja Podcentra predškolskog odgoja, uvećat će se na način kako slijedi:

– do 2 odgojne skupine za 2 %,

– od 3 do 5 odgojnih skupina za 4 %,

– od 6 i više odgojnih skupina za 6 %.“

 

 

 

Članak 6.

 

Iza članka 50. dodaje se novi članak 50.a koji glasi:

 

                                                                       ″Članak 50.a

Osnovna plaća odgojitelju koji provodi redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta i odgojitelju koji provodi redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima učenja stranog jezika uvećat će se za 6%.“

 

 

Članak 7.

 

U članku 53. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

″Odgojitelju se prekovremeni rad može priznati samo ako je izvršio sva svoja redovna zaduženja.“

 

 

Članak 8.

 

U članku 58. stavku 1. u podstavcima 1. do 3. riječi: ″odsutnosti s posla“ zamjenjuju se riječima: ″privremene nesposobnosti za rad“.

 

 

Članak 9.

 

 U članku 67. stavku 1. u podstavku 1. riječi: ″u visini neoporezivog iznosa“ zamjenjuju se riječima: ″u iznosu od 3.326,00 kuna“.

           

 

Članak 10.

Članak 73. mijenja se i glasi:

″Poslodavac je dužan primjenjivati propise s područja zaštite na radu i osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost radnika na radu te provoditi sve mjere zaštite na radu i ispunjavati svoje obveze u području zaštite zdravlja i života zaposlenih, propisane općim propisom zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o pitanjima zaštite na radu u skladu s općim propisom zaštite na radu i općim propisima o radu.“

 

Članak 11.

Članak 74. mijenja se i glasi:

″Dužnost je svakog radnika brinuti se o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, kao i sigurnosti i zdravlju drugih radnika i osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i uputama koji su mu na poslu osigurani.

Radnik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na druge radnike i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih posljedica, osim ako je po posebnim propisima ili pravilima struke dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi ili imovine.

Prava iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti, kao i u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa.“

 

 

Članak 12.

Članak 75. mijenja se i glasi:

″Kod poslodavca radnici između sebe mogu birati povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca provodi se u skladu s općim propisom zaštite na radu i s općim propisom o radu.

Povjerenici radnika zaštite na radu biraju između sebe koordinatora povjerenika zaštite na radu u skladu s općim propisom zaštite na radu.

Za obnašanje dužnosti povjerenika zaštite na radu povjerenik ima pravo na naknadu plaće sukladno općem propisu zaštite na radu.“

 

 

Članak 13.

 

Iza članka 75. dodaju se novi članci 75.a i 75.b koji glase:

 

″Članak 75.a

Povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je poticati radnike i druge osobe na rad na siguran način, na upotrebu osobnih zaštitnih sredstava, te svojim ponašanjem i načinom rada dati primjer radnicima i drugim osobama u primjeni pravila rada na siguran način.

Članak 75.b

Poslodavac je obvezan osnovati Odbor zaštite na radu sukladno općem propisu zaštite na radu.“

 

Članak 14.

 

Glava VIII. i članci 92. i 93. brišu se.

 

 

Članak 15.

 

Dosadašnje glave IX. do XV. postaju glave VIII. do XIV.

 

 

Članak 16.

 

Ugovorne strane su suglasne da je ovaj Dodatak Ugovora sklopljen danom njegova potpisivanja, a stupa na snagu 1. prosinca 2019. godine, a izmijenjeni, odnosno utvrđeni novi koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta iz članka 4. stavka 2. te uvećanja osnovne plaće odgojitelja iz članka 5. i 6. ovoga Dodatka Ugovora primijenit će se počevši od plaće za mjesec prosinac 2019. godine.

 

 

Članak 17.

 

Ovaj Dodatak Ugovora objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

           

 

 

GRAD RIJEKA                        SINDIKAT RADNIKA                 SINDIKAT OBRAZOVANJA,

                                             U PREDŠKOLSKOM ODGOJU              MEDIJA I KULTURE    

                                             I OBRAZOVANJU HRVATSKE                   HRVATSKE

   Gradonačelnik                             Predsjednica                                    Predsjednica

 

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.           Božena Strugar, v.r.                         Božica Žilić, v.r.