GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. listopada 2019.

Godina VI - broj 19.Na temelju odrede članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU

 

 

I. OPĆI DIO

 

 

 Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2019. godine ostvaren je, kako slijedi:

 

* Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu se nalazi na dnu stranice*

 

KLASA:021-05/19-01/115
URBROJ:2170/01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu