GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 2. listopada 2019.

Godina VI - broj 18.Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

 

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka zadužit će se putem dugoročnog kunskog kredita do iznosa od 44.000.000,00 kuna kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, za realizaciju kapitalnog projekta – K117633 Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, planiranog u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18 i 13/19).

 

 

 

Članak 2.

 

Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

Dugoročni kredit u kunama bez valutne klauzule

Iznos glavnice kredita:

Do 44.000.000,00 kuna

Način i rok korištenja kredita:

 

Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) u roku od 16 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu

Početak:

1 godina, nakon iskorištenja kredita

Rok otplate kredita:

10 godina, nakon isteka počeka

Način otplate glavnice kredita:

 

U 120 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. siječnja 2022. godine

Nominalna kamatna stopa (interkalarna, u počeku i u periodu otplate):

1,25% godišnje, fiksna

Obračun kamate:

Mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca

Metoda obračuna kamate:

 

Proporcionalna metoda na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 365/366 dana u godini

Efektivna kamatna stopa:

1,27% godišnje

Ukupan trošak kamata (za vrijeme korištenja, počeka i otplate):

3.825.202,60 kuna

Naknada za obradu kredita:

0,10% odnosno 44.000,00 kuna

Naknada za rezervaciju sredstava:

Nema

Instrumenti osiguranja kredita:

 

 

 

Jedna (1) izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Grada Rijeke na iznos glavnice kredita, s pripadajućim naknadama, troškovima i kamatama, potvrđena kod javnog bilježnika.

 

 

Članak 3.

 

Grad Rijeka će sa ZAGREBAČKOM BANKOM d.d. Zagreb sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

 

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz članka 3. ove Odluke.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/126
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.