GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. listopada 2019.

Godina VI - broj 19.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u k.o. Kozala, označenoj kao k.č.br. 1184/8 površine 44 m2, upisanoj u z.k.ul. PI, k.o. Kozala, koja sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14 i 3/17), Suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (KLASA: 350-02/17-01/767, URBROJ: 2170/01-01-10-17-5) od 06. listopada 2017. godine i stanju u naravi predstavlja dio građevne čestice stambene građevine u Rijeci, na adresi Brašćine 22.

 

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/120
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.