GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. listopada 2019.

Godina VI - broj 20.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17- ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Srdoči

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra na nekretninama u k.o. Srdoči označenim kao: k.č. 2104/14, put površine 151 m2 i k.č. 2105/1, put površine 328 m2, upisanim u z.k.ul. PI k.o. Srdoči kao javno dobro, koje sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13) predstavljaju dio građevne čestice planske oznake BP-13.

  

 

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/137
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 29. listopada 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.