GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. listopada 2019.

Godina VI - broj 20.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju predsjednice Odbora za nacionalne manjine
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Ivona Milinović dužnosti predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 29. listopada 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.