GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. listopada 2019.

Godina VI - broj 19.Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice
Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se mr.sc. ALAN BRAUN, dipl.ing.arh. dužnosti člana Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke.

 

 

 

II.

 

Za članicu Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke imenuje se izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.

 

                                                               

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/119
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.