GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 2. listopada 2019.

Godina VI - broj 18.Na temelju članka 25. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra,
Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenj
e, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička
Draga, Lovran i Matulji

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje komunalni linijski prijevoz putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji te prava i obveze Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, Školjić 15, OIB: 19081493664 (u daljnjem tekstu: KD Autotrolej d.o.o.).

Komunalni linijski prijevoz putnika iz stavka 1. ovoga članka obavlja KD Autotrolej d.o.o. sukladno općem aktu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) kojim se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti te općim aktima gradova Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji (u daljnjem tekstu: druge jedinice lokalne samouprave).

Odredbe ove Odluke odnose se i na prijevoz osobnih stvari putnika te na prijevoz kućnih ljubimaca.

 

 

Članak 2.

 

Komunalni linijski prijevoz putnika obavlja se odgovarajućim autobusima (u daljnjem testu: vozila), na određenim relacijama, po unaprijed utvrđenom voznom redu i uz unaprijed utvrđenu i objavljenu cijenu prijevoza.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osobe s teškoćama u kretanju može se organizirati prijevoz koji nije komunalni linijski prijevoz putnika, već se obavlja prema potrebama tih osoba.

 

 

Članak 3.

 

Korisnik prijevoza je osoba koja s KD Autotrolej d.o.o. ugovara korištenje komunalnog linijskog prijevoza putnika sukladno općim uvjetima kojima se uređuje isporuka komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika i ovoj Odluci.

Putnik je osoba koja se nalazi u vozilu.

 

 

 

II. ZONE I LINIJE

 

Članak 4.

 

Komunalni linijski prijevoz putnika (u daljnjem tekstu: prijevoz) obavlja se na linijama unutar zona koje utvrđuje Skupština KD Autotrolej d.o.o.

Zone i linije se objavljuju na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

 

 

Članak 5.

Linija je relacija ili skup relacija odvijanja prijevoza od početnog do završnog stajališta.

Skupština KD Autotrolej d.o.o. utvrđuje nove linije, ukidanje, skraćenje ili promjenu postojeće linije, u skladu s mogućnostima i potrebama korisnika prijevoza te prema zacrtanim planskim dokumentima KD Autotrolej d.o.o.

Prijedlog za otvaranje nove linije, ukidanje, skraćenje ili promjenu postojeće linije, koju podnese Grad ili druge jedinice lokalne samouprave, Skupština KD Autotrolej d.o.o. dužna je razmotriti i o odluci izvijestiti podnositelja prijedloga.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada, odnosno nadležno upravno tijelo za promet druge jedinice lokalne samouprave evidentira utvrđene linije i sve promjene na njima.

 

 

Članak 6.

Svaka linija mora imati vozni red.

Vozni red utvrđuje Uprava KD Autotrolej d.o.o., uz suglasnost Grada i drugih jedinica lokalne samouprave.

Vozni red se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

 

 

Članak 7.

 

Vozni red mora sadržavati:

– naziv KD Autotrolej d.o.o.,

– naziv i broj linije,

– naziv i redoslijed stajališta sa vremenom prolaska vozila,

– režim rada linije (radni dan, subota, nedjelja, blagdan i neradni dan),

– vrijeme polaska i dolaska na početno – završna stajališta,

– datum početka važenja voznog reda.

 

 

III. STAJALIŠTE, OKRETIŠTE I TERMINAL

 

Članak 8.

Stajalište je izgrađena i označena prometna površina određena za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

Lokaciju stajališta uvjetuju prometne potrebe koje ovise o tijekovima pješačkog prometa i lokalnim prilikama na terenu te tehničkim elementima ceste i sigurnosti prometa na njoj.

Uvjeti za utvrđivanje lokacije stajališta te za projektiranje i uređenje stajališta na cestama utvrđeni su podzakonskim aktom kojim se uređuju autobusna stajališta.

Otvaranje novih, premještanje ili ukidanje postojećih stajališta, po podnesenom zahtjevu pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: predlagatelj), odobrava tijelo koje je sukladno zakonu kojim se uređuju ceste nadležno za upravljanje cestom (u daljnjem tekstu: tijelo koje upravlja cestom), uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležne policijske uprave te po prethodno pribavljenom mišljenju KD Autotrolej d.o.o. i drugih zainteresiranih subjekata, ukoliko postoje.

Uz zahtjev za otvaranje novih, premještanje ili ukidanje postojećih stajališta, predlagatelj je dužan priložiti skicu prometnog rješenja i obrazloženje prijedloga.

 

 

Članak 9.

Stajališne oznake na području Grada i drugih jedinica lokalne samouprave mogu biti:

– samostojeća stajališna oznaka (stup i tabla) koja sadrži: oznaku BUS, naziv KD Autotrolej d.o.o. i broj linije koja/koje tuda prometuje/u s nazivom odredišta za lokalne linije i samo brojem linije za županijske linije. Ovu stajališnu oznaku postavlja i održava KD Autotrolej d.o.o.,

– info stupovi (totemi) koji sadrže: naziv stajališta, broj linije koja/koje tuda prometuje/u s nazivom odredišta za lokalne linije i samo brojem linije za županijske linije, mjesto predviđeno za postavljanje voznog reda i sheme lokalnih linija. Info stupove postavlja i održava Grad, odnosno druge jedinice lokalne samouprave na svom području,

– stajališne nadstrešnice koje sadrže: naziv stajališta, broj linije koja/koje tuda prometuje/u s nazivom odredišta za lokalne linije i samo brojem linije za županijske linije, ormarić predviđen za postavljanje voznog reda i sheme lokalnih linija. Stajališne nadstrešnice postavlja i održava Grad, odnosno druge jedinice lokalne samouprave na svom području.

 

 

Članak 10.

U slučaju gradnje ili rekonstrukcije javno prometne površine s pripadajućim stajalištima, stajališne oznake postavlja investitor gradnje ili izvođač radova sukladno ugovoru o izvođenju radova.

Ukoliko se prilikom gradnje ili rekonstrukcije iz stavka 1. ovoga članka postavlja privremeno stajalište, potrebno je vidno istaknuti na kojem se mjestu nalazi privremeno stajalište i do kada traje privremeno prometno rješenje.

Obavijest o privremenom stajalištu iz stavka 2. ovoga članka objavljuju investitor gradnje ili izvođač radova i KD Autotrolej d.o.o.

 

 

Članak 11.

Prije početka izvođenja radova na cesti po kojoj se odvija prijevoz, investitor gradnje, odnosno izvođač radova dužan je izraditi prometni elaborat (prometno rješenje) u kojem je vidljiva svaka promjena lokacije stajališta, izmicanje trase linije, privremeno ukidanje stajališta odnosno linije te za isto pribaviti pisanu dozvolu od tijela koje upravlja cestom.

 

 

Članak 12.

Na stajalištu je dozvoljen ulazak putnika u vozilo i izlazak putnika iz vozila samo dok vozilo stoji, osim u slučaju većih zastoja u prometu.

Prije polaska vozila sa stajališta i u tijeku vožnje, sva vrata na vozilu moraju biti zatvorena.

 

Članak 13.

Okretište je stajalište koje je početno – završna točka jedne ili više linija.

Okretište je prostor na površini javne namjene namijenjen za okretanje vozila, ulazak i izlazak putnika i korekciju voznog reda te mora biti opremljeno tabelom „okretište“ i, u pravilu, javnim zahodom za vozača.

Javni zahod iz stavka 2. ovoga članka gradi i održava Grad, odnosno druge jedinice lokalne samouprave na svom području.

 

 

Članak 14.

Terminal je izgrađena i označena javno prometna površina određena za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

Terminal mora biti opremljen dovoljnim brojem perona s istaknutim brojem i nazivom linije, čekaonicom, informativnim punktom (vozni red, mreža linija, tarifni sustav i sustav naplate karata), prodajom karata, sanitarnim čvorom za prometno osoblje ili javnim zahodom, predmetima za prikupljanje otpada te prostorijom za operativno prometno osoblje.

Čekaonicu postavlja i održava Grad, odnosno druge jedinice lokalne samouprave na svom području.

 

 

IV. VOZILA

 

Članak 15.

 

Vozilo kojim se obavlja prijevoz mora ispunjavati tehničke i druge uvjete sukladno propisima, mora biti uredno obojano, sa skraćenim nazivom KD Autotrolej d.o.o., a može imati i zaštitni znak KD Autotrolej d.o.o.

Vozilo mora, prije upućivanja u dnevni promet, biti očišćeno i prozračeno.

 

 

Članak 16.

 

Vozilo može biti oslikano promidžbenom porukom.

Promidžbena poruka i drugi natpis koji nemaju sadržaj poruke o prijevozu, ne smiju se nalaziti na mjestima na kojima zaklanjaju vidik u vozilu ili prekrivaju propisane oznake i obavijesti o prijevozu.

Promidžbena poruka svojim sadržajem ne smije vrijeđati javni moral.

 

 

Članak 17.

 

Vozilo mora imati na prednjoj i na desnoj bočnoj strani oznaku cilja vožnje (završnog stajališta) odnosno smjera kretanja te broja linije, a na stražnjoj strani oznaku broja linije, ako je opremljeno predočnikom (displejem) ili odgovarajućim mjestom za oznaku broja linije.

Oznake iz stavka 1. ovoga članka mogu biti izvedene u obliku relacijskih tabela ili predočnika (displeja).

 

 

Članak 18.

 

Kada se vozilom ne obavlja prijevoz, u donjem desnom dijelu vjetrobranskog stakla ili na predočniku (displeju), mora se postaviti odgovarajuća oznaka (garaža, povremeni prijevoz).

Odgovarajuća oznaka mora na isti način biti postavljena i kada vozilo obavlja prijevoz na privremeno izmijenjenoj liniji te kada mijenja smjer, skraćuje put ili se upućuje u garažu.

 

 

Članak 19.

 

Garažni broj vozila mora biti naznačen s desne bočne strane, na stražnjoj strani vozila s vanjske strane i na prednjoj unutrašnjoj stijeni iznad vjetrobranskog stakla.

Ulaz i izlaz iz vozila mora biti jasno i vidljivo označen s vanjske i unutarnje strane vozila.

KD Autotrolej d.o.o. dužan je u vozilu označiti mjesto za trudnice i osobe s invaliditetom.

 

 

Članak 20.

 

Oblik, boja i veličina brojeva i slova, grafičkih simbola i tekstualnih prikaza u i na vozilu, stajalištu, okretištu i terminalu moraju biti izvedeni na način da su vidljivi i razumljivi korisniku prijevoza i putniku.

Znakovi, obavijesti i natpisi na vozilu moraju biti na hrvatskom jeziku, a mogu biti i na drugim stranim jezicima te mogu biti označeni i prepoznatljivim simbolima s vanjske i unutarnje površine vozila.

 

 

V. PRIJEVOZ

 

Članak 21.

 

Za svako vozilo u prijevozu u tijeku 24 sata, izdaje se propisani putni radni list.

 

 

 

Članak 22.

 

Način ulaska putnika u vozilo i izlaska iz vozila propisuje KD Autotrolej d.o.o., ovisno o načinu naplate prijevoza.

 

 

Članak 23.

 

Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz samo uz pratnju.

Slijepoj i slabovidnoj osobi dozvoljeno je uvođenje u vozilo specijalno dresiranog psa vodiča s brnjicom.

 

Članak 24.

 

Na terminalu je vozač dužan pravovremeno pripremiti vozilo i otvoriti vrata za ulaz putnika prije polaska vozila prema voznom redu.

 

 

Članak 25.

 

U slučaju nastupa nepredviđenih događaja na trasi linije tijekom obavljanja prijevoza (prometna nesreća, elementarna nepogoda i slično), vozaču je dozvoljeno promijeniti trasu, smjer kretanja ili skratiti liniju, o čemu mora žurno obavijestiti ovlaštenu osobu KD Autotrolej d.o.o.

 

 

Članak 26.

 

S predmetima nađenim u vozilu, KD Autotrolej d.o.o. dužan je postupati sukladno propisima o vlasništvu.

 

 

Članak 27.

 

Vozač i kontrolor moraju za vrijeme obavljanja službe nositi službenu odjeću i imati istaknutu posebnu oznaku.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su za vrijeme obavljanja službe imati korektan odnos s putnicima.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme vožnje ne smiju konzumirati alkohol, pušiti, jesti i razgovarati s putnicima, osim ukoliko taj razgovor nije u svezi s obavljanjem službe.

 

 VI. OBVEZE PUTNIKA

 

Članak 28.

 

Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno sjedeće mjesto.

Prilikom ulaska u vozilo, izlaska iz vozila i zauzimanja mjesta za sjedenje, prednost imaju osobe s invaliditetom, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.

 

 

Članak 29.

 

Putnik smije u vozilo unijeti osobne stvari, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i sve druge predmete koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožavaju sigurnost putnika, vozača i kontrolora.

Putnik je dužan voditi brigu o osobnim stvarima koje unosi u vozilo.

Stvari, opremu i predmete iz stavka 1. ovoga članka potrebno je smjestiti u prostoru vozila gdje najmanje smetaju ostalim putnicima, kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja sigurnosti ostalih putnika, vozača i kontrolora.

Dječja kolica s djetetom u njima te kolica koja nije moguće sklopiti, putnik može unijeti samo u vozilo koje unutarnjim uređenjem ima prilagođena srednja vrata i prostor za prihvat u sredini vozila.

Stvari, oprema i predmeti manjeg obima i težine koje putnik drži u ruci ili na krilu, a ne zauzimaju posebno mjesto, smatraju se osobnim stvarima putnika i za iste se ne naplaćuje putna karta.

 

 

Članak 30.

Putniku nije dozvoljeno:

– koristiti prijevoz bez putne karte ili s nevaljanom putnom kartom, odnosno bez isprave o pravu na prijevoz,

– ometati naplatu i kontrolu putnih karata,

– unositi u vozilo predmete koji mogu ugroziti život, povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (oštre, lomljive, prljave ili masne predmete, vreće s PET ambalažom i slično), kao ni sve druge predmete veće težine i dimenzija koje svojim dimenzijama i svojstvima ugrožavaju sigurnost putnika, vozača i kontrolora (predmete većeg volumena kao što su veći kućanski aparati, velike košare, bicikli i slično),

– unositi u vozilo vatreno oružje, eksplozivne, lako zapaljive predmete i tekućine,

– uznemiravati druge putnike i ovlaštene osobe u obavljanju službe,

– bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake,

– konzumirati hranu, alkohol i pušiti u vozilu,

– zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulazak odnosno izlazak iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo,

– ulaziti na vrata predviđena za izlazak i izlaziti na vrata predviđena za ulazak putnika,

– onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata, kao i nasilno otvarati vrata,

– ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,

– ulaziti u vozilo kada vozač ili kontrolor objavi da je vozilo popunjeno i da ne može primiti putnika na prijevoz,

– ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike, vozača, kontrolora ili vozilo.

Vozač, odnosno kontrolor dužni su opomenuti putnika koji postupa protivno stavku 1.

ovoga članka, a ukoliko i unatoč opomeni putnik izvrši koju od navedenih radnji, naložit će putniku da napusti vozilo.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, pripadnicima policije i hrvatske vojske, kada su na službenom zadatku, dozvoljeno je nošenje osobnog naoružanja na način utvrđen posebnim propisima.

 

 

Članak 31.

Vozilom se ne smije prevoziti osoba koja bi svojim ponašanjem, osobnim stvarima, opremom i predmetima koje unosi u vozilo mogla ugroziti sigurnost putnika, osoba koja je vidno pod utjecajem alkohola, osoba koja ne može ili ne želi platiti uslugu prijevoza, nemoćna osoba bez pratnje te osoba mlađa od šest godina bez pratnje odrasle osobe.

 

 

Članak 32.

Vozilom se ne smije prevoziti životinja, izuzev kućnog ljubimca u odgovarajućem spremniku i pasa u slučaju iz članka 23. stavka 2. ove Odluke i stavka 2. ovoga članka.

Nedjeljom, blagdanom i neradnim danom u vremenu od 5,00 do 7,00 sati i od 20,00 do 21,00 sati dozvoljeno je u vozilo uvoditi jednog psa s veterinarsko – zdravstvenom svjedodžbom (knjižicom cijepljenja). Pas mora imati brnjicu i vlasnik ga mora držati na kratkoj uzici.

Putnik koji je uveo kućnog ljubimca u vozilo odgovoran je za njegovo ponašanje i sam je dužan nadoknaditi štetu koju kućni ljubimac nanese ostalim putnicima, vozaču i kontroloru ili onečisti vozilo u tolikoj mjeri da se vozilo mora povući u garažu na čišćenje.

Zabranjen je prijevoz opasnih pasa određenih posebnim propisima.

 

 

Članak 33.

Putnik je obvezan za vrijeme vožnje imati valjanu putnu kartu ili ispravu o pravu na prijevoz.

Vrste putnih karata te način njihove kupnje i uvjeti korištenja, utvrđuju se sukladno općim uvjetima kojima se uređuje isporuka komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika.

Kontrolu putnih karata odnosno isprava o pravu na prijevoz, tijekom korištenja prijevoza, obavljaju kontrolori sukladno ovoj Odluci.

Na zahtjev kontrolora, putnik je tijekom korištenja prijevoza dužan pokazati putnu kartu, odnosno ispravu o pravu na prijevoz, radi kontrole.

Ukoliko putnik nema valjanu putnu kartu ili ispravu o pravu na prijevoz, kontrolor će putniku uručiti pismeno – Obavijest putniku, temeljem kojeg je putnik dužan u roku od tri dana od dana primitka pismena, platiti KD Autotrolej d.o.o. cijenu putne karte uvećanu za iznos cijene prijevoza bez valjane putne karte, sukladno Cjeniku iz članka 34. ove Odluke.

Ukoliko putnik u roku od tri dana od dana primitka pismena iz stavka 5. ovoga članka na prodajnom mjestu KD Autotrolej d.o.o. predoči na uvid valjanu putnu kartu koja glasi na njegovo ime, KD Autotrolej d.o.o. neće od putnika potraživati iznos iz stavka 5. ovoga članka.

U slučaju da putnik ne postupi sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka, KD Autotrolej d.o.o. uputit će mu pisanu opomenu, a po isteku roka od osam dana od dana njezina primitka, pokrenut će se odgovarajući postupak radi naplate potraživanja.

 

 

VII. CIJENA PRIJEVOZA

 

Članak 34.

 

Cijena prijevoza utvrđuje se Cjenikom koji donosi Uprava KD Autotrolej d.o.o. uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada te gradonačelnika, odnosno općinskih načelnika drugih jedinica lokalne samouprave.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, cijenu prijevoza za osobe s teškoćama u kretanju sukladno članku 2. stavku 2. ove Odluke utvrđuje Uprava KD Autotrolej d.o.o.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

 

 

 

VIII. NADZOR

 

 

Članak 35.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada, Direkcija za komunalno redarstvo.

 

 

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

 

Članak 36.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj KD Autotrolej d.o.o.:

 1. ako ne razmotri prijedlog Grada za otvaranje nove linije, ukidanje, skraćenje ili promjenu postojeće linije i o odluci ne izvijesti Grad (članak 5. stavak 3. ove Odluke),
 2. ako se ne pridržava odredbe članka 6. ove Odluke,
 3. ako vozni red nije u skladu s odredbom članka 7. ove Odluke,
 4. ako ne postavi i ne održava stajališne oznake (članak 9. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke),
 5. ako omogući ulazak i izlazak putnika izvan stajališta suprotno odredbi članka 12. stavka 1. ove Odluke,
 6. ako prije polaska vozila sa stajališta i u tijeku vožnje sva vrata na vozilu nisu zatvorena (članak 12. stavak 2. ove Odluke),
 7. ako vozilo kojim se obavlja javni prijevoz ne ispunjava tehničke i druge uvjete sukladno propisima, ako nije uredno obojeno te ako prije upućivanja u dnevni promet nije očišćeno i prozračeno (članak 15. ove Odluke),
 8. ako cilj vožnje odnosno smjer kretanja vozila nije obilježen u skladu s odredbom članka 17. stavka 1. ove Odluke,
 9. ako vozilo nema oznaku cilja vožnje odnosno broja linije u skladu s odredbom članka 17. stavka 2. ove Odluke,
 10. ako se ne pridržava odredbe članka 18. ove Odluke,
 11. ako se ne pridržava odredbe članka 19. ove Odluke,
 12. ako u vozilu ne označi mjesto za trudnice i osobe s invaliditetom (članak 19. stavak 3. ove Odluke),
 13. ako oblik, boja i veličina brojeva i slova, grafičkih simbola i tekstualnih prikaza u i na vozilu, stajalištu i terminalu nisu izvedeni na način da su vidljivi i razumljivi korisnicima prijevoza (članak 20. stavak 1. ove Odluke),
 14. ako ne izda propisani putni radni list za svako vozilo u prijevozu (članak 21. ove Odluke),
 15. ako ne propiše način ulaska i izlaska putnika u vozilo i iz vozila (članak 22. ove Odluke),
 16. ako se ne pridržava odredbe članka 24. ove Odluke,
 17. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 25. ove Odluke,
 18. ako s nađenim predmetima u vozilu ne postupa sukladno odredbama propisa o vlasništvu (članak 26. ove Odluke),
 19. ako se ne pridržava odredbe članka 27. stavka 1. ove Odluke,
 20. ako postupa suprotno odredbi članka 27. stavaka 2. i 3. ove Odluke,
 21. ako ne utvrdi visinu i način naplate cijene putne karte uvećane za iznos cijene prijevoza od putnika koji se u vozilu zatekne bez valjane putne karte (članak 33. stavak 5. ove Odluke),
 22. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 33. stavka 7. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u KD Autotrolej d.o.o. koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 37.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – investitor gradnje i izvođač radova:

 1. ako se ne pridržava odredbe članka 10. stavaka 1. i 2. ove Odluke,
 2. ako se ne pridržava odredbe članka 11. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi – investitoru gradnje i izvođaču radova, obrtnik – investitor gradnje i izvođač radova te fizička osoba – investitor gradnje i izvođač radova koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 38.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – putnik:

 1. ako se ne pridržava odredbe članka 29. stavaka 2. i 3. ove Odluke,
 2. ako postupi suprotno odredbi članka 30. stavka 1. ove Odluke,
 3. ako se ne pridržava odredbe članka 32. stavka 3. ove Odluke,
 4. ako za vrijeme vožnje nema valjanu putnu kartu ili ispravu o pravu na prijevoz (članak 33. stavak 1. ove Odluke),
 5. ako na zahtjev kontrolora ne pokaže putnu kartu zbog kontrole (članak 33. stavak 4. ove Odluke).

Roditelj ili staratelj maloljetne osobe – putnika koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se novčanom kaznom iz stavka 1. ovoga članka, ako je propustio dužnost staranja o maloljetnoj osobi – putniku.

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 39.

 

Postupci započeti prema odredbama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/98, 9/01, 32/04, 6/08, 29/09, 21/10 i 21/12) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

 

Članak 40.

 

Gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena i Matulji, suvlasnici KD Autotrolej d.o.o., na čijem području KD Autotrolej d.o.o. obavlja prijevoz, donijet će ovu Odluku na sjednicama svojih predstavničkih tijela.

Grad Opatija te općine Mošćenička Draga i Lovran koji nisu suvlasnici KD Autotrolej d.o.o., a na čijem području KD Autotrolej d.o.o. obavlja prijevoz, sklopit će s KD Autotrolej d.o.o. ugovor kojim će urediti prijevoz na njihovom području, sukladno odredbama ove Odluke.

 

Članak 41.

 

Ova Odluka primjenjuje se za područje Grada danom njezinog stupanja na snagu.

Za područja jedinica lokalne samouprave iz članka 40. stavka 1. ove Odluke, ova Odluka će se primjenjivati nakon njezina stupanja na snagu po donošenju od strane njihovih predstavničkih tijela.

Za područja jedinica lokalne samouprave iz 40. stavka 2. ove Odluke, ova Odluka će se primjenjivati danom početka primjene ugovora sklopljenog između jedinice lokalne samouprave i KD Autotrolej d.o.o.

 

 

Članak 42.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/98, 9/01, 32/04, 6/08, 29/09, 21/10 i 21/12).

 

 

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/118
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.