GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. listopada 2019.

Godina VI - broj 20.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. i 123/17), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 14. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. listopada 2019. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/16) u točki I. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

″- Ivan Blažević, za člana″.

 

 

II.

 

Mandat člana iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, imenovanog Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/16) .

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/19-04/134-54
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 21. listopada 2019.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.