GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 2. listopada 2019.

Godina VI - broj 18.Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Grada Rijeke
za realizaciju kapitalnih projekata

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18) članak 1. mijenja se i glasi:

“Grad Rijeka zadužit će se putem dugoročnog kredita do iznosa od 123.629.955,00 kuna za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih u članku 3. ove Odluke i planiranih u proračunima Grada Rijeke za 2018. i 2019. godinu, kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 2. riječi: “Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) u roku od 18 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu” zamjenjuju se riječima: “Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) do 30. lipnja 2021. godine”, riječi: “18 mjeseci, nakon iskorištenja kredita” zamjenjuju se riječju: ”nema”, riječi: “14 godina, nakon isteka počeka” zamjenjuju se riječima: “14 godina od isteka roka korištenja kredita”, riječi: “Kamatna stopa (interkalarna, u počeku i u periodu otplate)” zamjenjuju se riječima: “Kamatna stopa (interkalarna i u periodu otplate)”, a riječi: “Ukupan trošak kamata (za vrijeme korištenja, počeka i otplate)” zamjenjuju se riječima: “Ukupan trošak kamata (za vrijeme korištenja i otplate)”.

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 3. podstavku 12. iza riječi: “Gelsi” umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 12. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:

“- K117633 Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.“

 

 

Članak 4.

 

Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka sklopiti dodatak Ugovora o kreditu broj: 5000751312 od 31. kolovoza 2018. godine, pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 87. Zakona o proračunu.

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje dodatka ugovoru o kreditu iz članka 4. ove Odluke.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/127
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.