GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. listopada 2019.

Godina VI - broj 19.Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća
učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 9/18) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

″Izuzetno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka:

– osvojena diploma na državnoj smotri ili susretu vrednuje se u razini osvojenog trećeg mjesta, s obzirom na pravilo da se postignuća učenika na istima ne rangiraju,

– za osvojena postignuća na području glazbe i plesa vrednuje se samo prva osvojena nagrada u razini osvojenog prvog mjesta na državnoj razini natjecanja.″

 

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Uz pisano priznanje, učeniku i svakom članu ekipe se dodjeljuje i prigodni poklon, dok se za postignuće ekipe koja broji šest i više učenika dodjeljuje i zajednička plaketa za ustanovu.″

 

Članak 3.

           

Članak 7. mijenja se i glasi:

″Nagrada se dodjeljuje najkasnije do kraja tekuće školske godine za postignuće u prethodnoj školskoj godini.″

 

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavku 3. riječ: ″lipnju“ zamjenjuje se riječju: ″prosincu“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 9. stavku 3. u podstavku 5. iza riječi: ″priznanja“ dodaje se zarez i riječi: ″ljestvica poretka i slično.″

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/117
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.