GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 2. listopada 2019.

Godina VI - broj 18.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke
za 2019. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18 i 13/19), u članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

″U Proračunu za 2019. godinu, temeljem odluka o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata, planirani su primici od dugoročnog zaduživanja do iznosa od 82.352.025,00 kuna sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata planiranih u Proračunu za 2019. godinu, i to: Revitalizacija kompleksa Benčić–Cigleni i T-objekt, Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, projekti energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića (PPO Kvarner, PPO Podmurvice, PPO Potok, PPO Veseljko, OŠ Podmurvice, OŠ Škurinje i OŠ Gelsi) i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.“

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/132
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v. r.