GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. listopada 2019.

Godina VI - broj 19.Na temelju odredbe članka 13. stavka 2. Odluke o Književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. listopada 2019. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o dodjeli književne nagrade Drago Gervais

 

 

I.

 

Književna nagrada Drago Gervais za 2019. godinu dodjeljuje se kako slijedi:

  1. U kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela Nagrada se dodjeljuje autoru Branimiru Dropuljiću za rukopis pod naslovom “Kosine”.
  1. U kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika Nagrada se dodjeljuje autorici Mariji Trinajstić za zbirku pjesama “Cimbuja”.

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade, a autoru iz točke I. podtočke 1. ove Odluke, pripada i pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“

 

 

KLASA: 023-01/19-04/127-54
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 1. listopada 2019.

 

 

                                                                                                  Gradonačelnik
                                                                                              mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.