GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. listopada 2019.

Godina VI - broj 20.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18 i 2/19 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

 

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika, koje je utvrdio direktor KD Autotrolej d.o.o. dana 30. kolovoza 2019. godine.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/121
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.