GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 2. listopada 2019.

Godina VI - broj 18.Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o davanju nužnih smještaja na korištenje

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak za davanje nužnih smještaja u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) na korištenje osobama koje ostvaruju pravo iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) te prava i obveze ugovornih strana u svezi s korištenjem nužnog smještaja.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Pod nužnim smještajem, u smislu ove Odluke, smatra se smještaj koji zadovoljava minimalne životne potrebe korisnika.

Nužni smještaj podrazumijeva korištenje jedne ili više prostorija i sanitarnog čvora te korištenje električne energije i komunalnih usluga.

 

 

 

II. UVJETI ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE NUŽNOG SMJEŠTAJA

 

 

Članak 3.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području grada Rijeke ako:

  1. su on i članovi njegova kućanstva, navedeni u zahtjevu, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,
  2. on i članovi njegova kućanstva, navedeni u zahtjevu, nemaju stan u najmu ili stan ili kuću u vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske,
  3. on ili članovi njegovog kućanstva, navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,
  4. on i članovi njegova kućanstva, navedeni u zahtjevu, nisu ili nisu bili vlasnici stana otkupljenog prema zakonu kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  5. je beskućnik, ovisno o njegovom zdravstvenom stanju i dobi.

Uvjete iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi kućanstva za koje se traži davanje nužnog smještaja na korištenje.

 

 

Članak 4.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje ima i stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojem je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom, pod uvjetom da ispunjava uvjete iz članka 3. ove Odluke.

 

 

Članak 5.

 

Pravo na davanje nužnog smještaja na korištenje ima i osoba koja je na temelju pravomoćne presude ili rješenja nadležnog tijela prisilno iseljena iz stana u vlasništvu Grada, pod uvjetom da kumulativno ispunjava uvjete iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. ove Odluke.

 

Članak 6.

 

Iznimno od odredbi ove Odluke, kada podnositelj zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje ne zadovoljava uvjete iz članaka 3. i 4. ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) može podnositelju zahtjeva zbog zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odjel), dodijeliti nužni smještaj na korištenje.

 

 

 

III. POSTUPAK DAVANJA NUŽNOG SMJEŠTAJA NA KORIŠTENJE

 

 

Članak 7.

 

Postupak za davanje nužnog smještaja na korištenje provodi Odjel.

U postupku davanja nužnog smještaja na korištenje, Odjel utvrđuje osnovanost davanja nužnog smještaja na korištenje kao i ispunjavanje uvjeta iz članaka 3. i 4. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

Odluku o davanju nužnog smještaja na korištenje donosi Gradonačelnik na prijedlog Odjela.

 

 

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 

 

Članak 9.

 

Na temelju odluke o davanju nužnog smještaja na korištenje, s korisnikom se sklapa ugovor o davanju na korištenje nužnog smještaja (u daljnjem tekstu: ugovor).

Ugovor u ime Grada s korisnikom sklapa osoba koju za to ovlasti Gradonačelnik.

Ugovor se sklapa u pisanom obliku, kao ovršna isprava u smislu ovršnog zakona i zakona kojim se uređuje javno bilježništvo.

 

 

Članak 10.

 

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme, u trajanju od pet godina.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti na temelju odluke Gradonačelnika na određeno vrijeme, u trajanju od pet godina, ukoliko korisnik ispunjava uvjete utvrđene ovom Odlukom.

 

Članak 11.

 

Ugovor sadrži sljedeće:

– podatke o ugovornim stranama,

– podatke o članovima kućanstva koje će zajedno s korisnikom koristiti nužni smještaj,

– podatke o nužnom smještaju koji se daje na korištenje,

– odredbe o primopredaji nužnog smještaja,

– iznos naknade i drugih troškova u svezi korištenja nužnog smještaja,

– vrijeme trajanja ugovora,

– odredbe o prestanku ugovora.

 

 

Članak 12.

 

Korisnik je dužan plaćati naknadu za korištenje nužnog smještaja.

Visinu naknade za korištenje nužnog smještaja utvrđuje Gradonačelnik.

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan plaćati i troškove komunalnih usluga te troškove zajedničke i pojedinačne potrošnje električne energije.

 

 

Članak 13.

 

Grad će otkazati ugovor u sljedećim slučajevima:

– ako korisnik ili članovi njegovog kućanstva prestanu ispunjavati uvjete utvrđene člancima 3. i 4. ove Odluke,

– ako korisnik i članovi njegovog kućanstva navedeni u ugovoru ne koriste nužni smještaj za stanovanje,

– ako korisnik ne plati iznos naknade i drugih troškova u svezi korištenja nužnog smještaja neprekidno duže od tri mjeseca,

– u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredbi ove Odluke i ugovora.

Grad će otkazati ugovor i u slučaju potrebe privođenja nekretnine na kojoj se nalazi nužni smještaj namjeni u skladu s prostornim planom.

Otkazni rok za otkaz ugovora iznosi 90 dana od dana dostave otkaza.

 

 

Članak 14.

 

Korisnik može koristiti nužni smještaj samo u svrhu i na način utvrđen ugovorom.

Korisnik nužnog smještaja obvezan je omogućiti kontrolu korištenja nužnog smještaja.

 

 

Članak 15.

           

Odjel vodi evidenciju nužnih smještaja, korisnika i ugovora.

Jedan primjerak ugovora Odjel dostavlja Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkciji za upravljanje objektima stambene namjene.

Kontrolu naplate naknade, troškova komunalnih usluga, troškova zajedničke i pojedinačne potrošnje električne energije obavlja Odjel.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 16.

 

Ugovori o davanju na korištenje nužnog smještaja sklopljeni na temelju Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni, odnosno do prestanka ugovora o davanju na korištenje nužnog smještaja.

 

 

 

Članak 17.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09).

 

 

 

Članak 18.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/124
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.