GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. listopada 2019.

Godina VI - broj 20.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18 i 18/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene
Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu

 

 

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu, koje je donio Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 3. listopada 2019. godine.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/147
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 29. listopada 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.