GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 2. listopada 2019.

Godina VI - broj 18.Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2019. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE
Programa javnih potreba u sportu
Grada Rijeke za 2019. godinu

 

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

 

Članak 2.

           

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/129
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. rujna 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 Privitak – Plan raspodjele sredstava za program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu