GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 2. listopada 2019.

Godina VI - broj 18.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. rujna 2019. godine, donio je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA
prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu

 

 

 

I. 

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/19 i 7/19), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na sljedeći način:

– u redu rbr. 7., u Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.c. brojka „0“ zamjenjuje se brojkom „1“, a u stupcu 7. „Ukupno planiranih popuna“ brojka “1” zamjenjuje se brojkom “2”;

– u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu 5.c. brojka “10“ zamjenjuje se brojkom “11”, a u stupcu 7. ″Ukupno planiranih popuna“ brojka “46” zamjenjuje se brojkom “47”.

 

 

 II.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/109-53
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 10. rujna 2019.

 

 

 

                                                                                                 GRADONAČELNIK
                                                                                           mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.