GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. rujna 2019.

Godina VI - broj 17.Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke, na sjednici održanoj 27. svibnja 2019. godine utvrdio je pročišćeni tekst Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Pročišćeni tekst Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke obuhvaća tekst Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 ), tekst Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18 ) i tekst Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-06/19-03/28
URBROJ: 2170-01-16-00-19-4
Rijeka, 28. 5. 2019.

Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Gradskog vijeća Grada Rijeke
Petra Mandić, v.r.

 

 

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke – pročišćeni tekst