GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. rujna 2019.

Godina VI - broj 17.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst) i članka 14. i 15. Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 9/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 3. rujna 2019. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta s naplatom

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju javnih parkirališta s naplatom (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19 i 16/19) članak 3. mijenja se i glasi:

″Javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u pet zona, kako slijedi:

– 0A. zona obuhvaća javna parkirališta F.Supila, I.Dežmana, R.Strohala, ulicu Dolac i Školski prolaz,

– 0B. zona obuhvaća javno parkiralište Gomila i Slogin Kula,

– 0 zona obuhvaća javna parkirališta Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova), Aldo Colonello, Jelačićev trg, Zadarska ulica, Žrtava fašizma, E. Barčića, M. Gupca, Veslarska, I. Zajca, Splitska, Ciottina ulica, Školjić – ulica i Školjić II,

– 1. zona obuhvaća javna parkirališta Riva, Trg kralja Tomislava, S. Cindrića, ulica Strossmayerova, Trg Riccarda Zanelle, Cambierieva, M. Butkovića, Školjić – pored bazena, F. Račkog, I. Filipovića, I. Marinkovića, Pomerio, Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon I. Tomee, Omladinska, M. Smokvine, F. Brentinia, Podhumskih žrtava, Studentska, J. Račića, Vodovodna ulica, Šetalište V. Nazora, Potok (ulice S. Vončine, Potok, J. Završnika, N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića), V. Dukića, Tržnica Zamet, ulica Bože Vidasa i ulica Podkoludricu,

– 2. zona obuhvaća javno parkiralište u ulici M. Barača i P. Kobeka i Volčićev trg.

Zone iz stavka 1. ovoga članka označene su kako slijedi:

– 0A. zona označena je bijelom bojom,

– 0B. zona označena je narančastom bojom,

– 0. zona označena je plavom bojom,

– 1. zona označena je crvenom bojom,

– 2. zona označena je žutom bojom.

Dozvoljeno vrijeme parkiranja na javnom parkiralištu u 0. i 0A. zoni utvrđuje se u trajanju do dva (2) sata, a u ostalim zonama nema vremenskog ograničenja parkiranja.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

″Zatvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su: Putnička obala i Školjić-Otok.

Otvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su sva javna parkirališta utvrđena u članku 3. stavku 1. ove Odluke.″

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu dana 10. rujna 2019. godine.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/104-52
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 3. rujna 2019.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.