ISPRAVCI / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. rujna 2019.

Godina VI - broj 17.Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u tekstu Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke objavljene u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 16 od 26. srpnja 2019. godine, te se daje

 

 

 

 

I S P R A V A K
Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

 

U Odluci o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/19), u točki 1. umjesto brojke: ″1452″ treba stajati brojka: ″1452/1″.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/107
URBROJ: 2170-01-16-00-19-3
Rijeka, 30. srpnja 2019.

 

 

 

U R E D   G R A D A
v.d. pročelnika
Ureda Grada
Verena Lelas Turak, v.r.