GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

Godina VI - broj 15. Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17,9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

P R O G R A M
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane
i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu

 

 

 

 

I. OCJENA STANJA

 

U gradu Rijeci se u pedagoškoj 2018./2019. godini programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode u tri dječja vrtića kojih je osnivač Grad Rijeka i devet dječjih vrtića drugih osnivača. Svi programi ostvaruju se na 44 lokacije za 3.523 djece rane i predškolske dobi u 203 odgojnih skupina.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, za koji se pretežito sredstva osiguravaju u proračunu Grada Rijeke, obuhvaćeni su programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, a sve prema razvojnim ciklusima iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

 • Dječji vrtići čiji je osnivač Grad Rijeka

          Dječji vrtići čiji je osnivač Grad Rijeka su:

          – Dječji vrtić Rijeka,

          – Dječji vrtić More i

          – Dječji vrtić Sušak.

 

U redovitom cjelodnevnom programu (10-satnom programu) u pedagoškoj 2018./2019. godini, u mjesecu rujnu 2018. godine, upisano je 3.168 djece u 180 odgojnih skupina, od čega je 50 jasličkih odgojnih skupina i 130 vrtićkih odgojnih skupina.

Odlukom o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17) došlo je do osnivanja novih dječjih vrtića, Dječjeg vrtića Sušak, sa sjedištem u Rijeci, Braće Stipčić 32 i Dječjeg vrtića More, sa sjedištem u Rijeci, Marohnićeva 12. Novoosnovani dječji vrtići, zajedno s objektima u kojima će obavljati odobreni program, uvršteni su u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18, 4/19 i 13/19) – u daljnjem tekstu: Plan mreže. Novoosnovana dva dječja vrtića započela su sa radom od 1. siječnja 2019. godine kao samostalne javne predškolske ustanove. Stoga se nadalje prikazuju podaci nakon početka njihovog rada.

Ovi gradski vrtići – javne predškolske ustanove osnovni su nositelji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2019./2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

 

Dječji vrtić Rijeka

 

Dječji vrtić Rijeka danas djeluje kroz četiri centra predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: CPO), odnosno kroz 21 podcentar predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: PPO) te u KBC-u Rijeka, lokalitet Kantrida, u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi.

U Dječjem vrtiću Rijeka upisano je 2.199 djece u 122 odgojne skupine (34 jasličkih i 88 vrtićkih).

Programi odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi koji se ostvaruju u ovom vrtiću su sljedeći:

 • redoviti program koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima provodi se u svim CPO-a, a odvija se kao:
  • cjelodnevni 10-satni program za djecu od šest do navršenih 12 mjeseci, u dvije odgojne skupine (PPO Turnić i PPO Krijesnica),
  • cjelodnevni 10-satni program za djecu od jedne do tri godine starosti, u 32 skupine (PPO: Potok, Podmurvice, Mlaka, Zvonimir Cviić, Drenova, Maestral, Belveder, Rastočine, Zamet, Srdoči, Krijesnica, Mirta, Mavrica, Krnjevo i Gardelin),
  • cjelodnevni 10-satni program za djecu od treće godine do polaska u osnovnu školu, u 83 skupine, u svim PPO-a (21 PPO),
  • cjelodnevni 10-satni program za djecu jasličke i vrtićke dobi – rad u smjenama, u pet odgojnih skupina (PPO Potok),
  • poludnevni 6-satni program za djecu u Klinici za pedijatriju KBC-a na lokalitetu Kantrida.

Ovaj program je organiziran kao poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi koja zbog liječenja borave u bolnici duže vrijeme. Svi troškovi ovog programa financiraju se u potpunosti iz Proračuna Grada Rijeke te je stoga program za sve roditelje besplatan, bez obzira na njihovo prebivalište. Program svake pedagoške godine pohađa prosječno 50 djece i s njima rade dvije odgojiteljice.

U redoviti 10-satni program upisano je 28 djece pripadnika romske nacionalne manjine raspoređenih unutar odgojnih skupina svih CPO-a.

 • redoviti 10-satni programi obogaćeni specifičnim sadržajima za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, i to:
 • učenje stranog jezika:

                     – ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi (PPO Potok i PPO Krijesnica),

                     – ranog učenja talijanskog jezika (PPO Podmurvice).

Ukupno je u jezične programe upisano 81 dijete u četiri odgojne skupine.

 • učenje stranog jezika:

           – obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta (PPO Zamet, PPO Krnjevo, PPO Mavrica i PPO Drenova). Upisano je 259 djece u 12 odgojnih skupina, a provode ga odgojitelji i voditelji programa kinezioloških aktivnosti,

          – obogaćen katoličkim vjerskim odgojem (PPO Potok, PPO Rastočine i PPO Gardelin). Upisano je ukupno 57 djece u tri odgojne skupine, a namijenjen je djeci od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu.

 • redoviti 10-satni program na jeziku i pismu nacionalnih manjina – provodi se za pripadnike talijanske nacionalne manjine, i to:

         – za djecu od jedne do tri godine starosti (PPO Zvonimir Cviić),

        – za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu (PPO Mirta, PPO Gardelin, PPO Zvonimir Cviić, PPO Topolino, PPO Belveder i PPO Gabbiano).

Upisano je ukupno 108 djece u sedam odgojnih skupina.

 • programi za djecu s teškoćama u razvoju za djecu rane i predškolske dobi. U odgojne skupine s posebnim programom uključuju se djeca s težim teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi:

          – za djecu s motoričkim oštećenjima (PPO Krnjevo/jedna odgojna skupina),

          – za djecu s poremećajima iz spektra autizma (PPO Krnjevo i PPO Maestral/tri odgojne skupine).

Upisano je ukupno 18 djece s težim teškoćama koji su polaznici navedenih posebnih programa, dok je 34 djece integrirano u redovitim odgojnim skupinama.

 • program predškole koji je obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se za 653 djece.
 • kraći programi koji se provode, i to:

          – igraonica za poticanje razvoja darovite djece ( u PPO u kojima je utvrđena potreba za poticanje darovite djece),

          – igraonica za učenje engleskog jezika (PPO Potok, PPO Mavrica i PPO Oblačić).

U Dječjem vrtiću Rijeka zaposlen je 351 radnik. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 245 odgojitelja, rade i četiri pedagoga, četiri psihologa, jedan logoped, 11 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, dva fizioterapeuta, četiri zdravstvena voditelja, dva voditelja programa kinezioloških aktivnosti te 78 drugih radnika.

 

Dječji vrtić More

 

Dječji vrtić More djeluje putem pet PPO-a: Đurđice, Bulevard, Kvarner, Delfin i Vidrice.

U Dječjem vrtiću More upisano je 473 djece u 28 odgojnih skupina (9 jasličkih i 19 vrtićkih).

Programi odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi koji se ostvaruje u ovom vrtiću su sljedeći:

 • redoviti program koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima provodi se u svim PPO-a, a odvija se kao:
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu od jedne do tri godine starosti u devet odgojnih skupina (PPO, Kvarner, PPO Vidrice i PPO Đurđice),
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu u 19 odgojnih skupina (PPO Kvarner, PPO Vidrice, PPO Delfin i PPO Đurđice).
 • redoviti 10-satni programi obogaćeni specifičnim sadržajima za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, i to:
 • učenje stranog jezika:
 • ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi (PPO Kvarner).

Ukupno je u jezične programe upisano 22 djece u jednoj odgojnoj skupini.

 • obogaćenog elementima waldorfske pedagogije za djecu od tri godine života (PPO Bulevard).

Ukupno je u program upisano 37 djece u dvije odgojne skupine.

 • programi za djecu s teškoćama u razvoju za djecu rane i predškolske dobi.

Ukupno je upisano 8 djece integrirane u redovitim odgojnim skupinama (PPO Đurđice, PPO Kvarner i PPO Vidrice).

 • program predškole koji je obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se za 126 djece.
 • kraći program koji se provodi, i to:

          – program na slovenskom jeziku za djecu pripadnike slovenske nacionalne manjine za jednu skupinu (PPO Bulevard).

U Dječjem vrtiću More zaposleno je 78 radnika. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 57 odgojitelja, radi i jedan pedagog, jedan psiholog, jedan stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (defektolog), jedan zdravstveni voditelj te 17 drugih radnika.

 

Dječji vrtić Sušak

 

Dječji vrtić Sušak djeluje putem pet PPO-a: Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice.

U Dječjem vrtiću Sušak upisano je 496 djece u 30 odgojnih skupina (7 jasličkih i 23 vrtićkih).

Programi odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi koji se ostvaruje u ovom vrtiću su sljedeći:

 • redoviti program koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima provodi se u svim PPO-a, a odvija se kao:
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu od šest do navršenih 12 mjeseci, u jednoj odgojnoj skupini (PPO Veseljko),
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu od jedne do tri godine starosti, u 7 odgojnih skupina (PPO Vežica, PPO Galeb, PPO Morčić i PPO Veseljko),
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu u 23 odgojne skupine (PPO Vežica, PPO Galeb, PPO Morčić, PPO Pčelice i PPO Veseljko).
 • redoviti 10-satni programi obogaćeni specifičnim sadržajima za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, i to:
 • učenje stranog jezika:

          – ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi u tri odgojne skupine (PPO Morčić i PPO Vežica),

          – ranog učenja talijanskog jezika za djecu predškolske dobi u jednoj odgojnoj skupini (PPO Morčić).

Ukupno je u jezične programe upisano 60 djece u četiri odgojne skupine.

 • obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta (PPO Galeb).

Upisano je 38 djece u dvije odgojne skupine.

 • programi za djecu s teškoćama u razvoju za djecu rane i predškolske dobi.

U odgojne skupine s posebnim programom uključuju se djeca s težim teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi:

 • za djecu sa smanjenim intelektualnim sposobnostima (PPO Veseljko) /jedna odgojna skupina).

Upisano je ukupno 6 djece s težim teškoćama koji su polaznici navedenog posebnog programa.

U redovitim odgojnim skupinama integrirano je 7 djece s lakšim teškoćama u razvoju (PPO Pčelice, PPO Veseljko i PPO Vežica).

 • program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se za 149 djece.

 U Dječjem vrtiću More zaposleno je 83 radnika. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 62 odgojitelja, radi i jedan pedagog, jedan psiholog, jedan stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (defektolog), jedan zdravstveni voditelj te 17 drugih radnika.

U sva tri dječja vrtića kojih je Grad Rijeka osnivač, upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u Proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17 i 9/18), kojom je utvrđeno pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka. Broj ove djece se mijenja iz mjeseca u mjesec, a roditelji-korisnici usluga oslobođeni su plaćanja boravka od 30% do 100%, ovisno o zadovoljenom kriteriju. Na isti način subvencioniraju se roditelji i u dječjim vrtićima drugih osnivača. Pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima (u iznosu mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja dječjih vrtića kojih je Grad osnivač) na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, mogu ostvariti roditelji, skrbnici ili udomitelji s prebivalištem ili stalnim boravkom na području grada Rijeke, čija su djeca polaznici jaslica ili vrtića na području grada i okolice. Navedeni troškovi podmiruju se u cijelosti za djecu iz kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (državna novčana pomoć), kućanstava čiji su ukupni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda za određeni broj članova kućanstva, djecu iz jednoroditeljskih kućanstava čiji su ukupni mjesečni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda uvećanih za 20%, zatim za djecu koja su korisnici prava na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije, udomljenu djecu, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu civilnih invalida rata. Korisnicima dječjeg doplatka, Grad Rijeka podmiruje 30% troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima. Grad Rijeka je za oko 600 djece koji su korisnici gore navedenih socijalnih mjera Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za pedagošku 2018./2019. godinu utrošio oko 2,4 milijuna kuna.

U dječjim vrtićima radi se na provedbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) – u daljnjem tekstu: Državni pedagoški standard, te su uspješno implementirane odredbe istog koje se odnose na definiranje i ustroj programa predškolskog odgoja, mjerila za broj zaposlenih odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika, propisanog broja sati neposrednog rada odgojno-obrazovnih radnika s djecom, mjera zdravstvene zaštite i prehrane djece, mjerila za financiranje programa te praćenja kvalitete rada predškolskih ustanova. Zbog stalnog rasta potreba zaposlenih roditelja za smještajem djece u

redoviti cjelodnevni program, postepeno se provode odredbe Državnog pedagoškog standarda o maksimalnom broju djece u odgojnim skupinama te o nekim prostornim i tehničkim uvjetima za provedbu programa predškolskog odgoja. Upravo s ciljem usklađenja sa Državnim pedagoškim standardom i Planom mreže, provedena je već spomenuta statusna promjena Dječjeg vrtića Rijeka. U planu je da će se nakon već provedene statusne promjene Dječjeg vrtića Rijeka podjelom na tri ustanove (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More), pokrenuti postupak daljnje podjele Dječjeg vrtića Rijeka na još tri ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove, zakonu kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom pedagoškom standardu. Grad Rijeka će pokrenuti postupak provođenja statusne promjene kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) za njeno provođenje.

 

 

 • Dječji vrtići drugih osnivača

 

Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u dječje vrtiće kojih je osnivač, već niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U odnosne je dječje vrtiće prosječno smješteno oko 352 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti dječji vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 428 djece, a Grad Rijeka se ugovorno obvezao sufinancirati ih.

Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u devet dječjih vrtića drugih osnivača, i to:

1. Dječji vrtić “Mala vila” čiji je osnivač Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije.

    U vrtiću je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 42 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.

2. Dječji vrtić “Pinokio” čiji je osnivač Ines Žic.

     U vrtiću je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 16 djece u jednu odgojnu skupinu.

3. Dječji vrtić “Nazaret” i Područni vrtić “Mima” čiji je osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusovoga.

     U vrtiću “Nazaret” je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 54 djece raspoređenih u tri odgojne skupine. U područnom vrtiću “Mima” upisano je 27 djece raspoređeno u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu.

4. Dječji vrtić “Zvjezdica mira” čiji je osnivač Družba sestara milosrdnica.

    U vrtiću je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 42 djece raspoređenih u tri odgojne skupine.

5. Dječji vrtić “Snjeguljica” i područni vrtić “Sedam patuljaka” čiji je osnivač Barbara Drezga.

     U vrtiću “Snjeguljica” je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 10 djece u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Sedam patuljaka” upisano je 17 djece u jednu odgojnu skupinu.

6. Dječji vrtić “Mali princ” i Područni dječji vrtić “Mala sirena” čiji je osnivač Sandra Cikač Stjepić.

     U vrtiću “Mali princ” je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 19 djece u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Mala sirena” upisano je 39 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.

7. Dječji vrtić “Zlatan” čiji je osnivač Vinka Mataija.

    U vrtiću je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 18 djece u jednu odgojnu skupinu.

8. Dječji vrtić “Žirafa” i Područni dječji vrtić “Žirafica” čiji je osnivač Marija Šimunović.

     U vrtiću je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 31 djete raspoređeno u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Žirafica” upisano je 20 djece u jednu odgojnu skupinu.

9. Dječji vrtić “Luna” čiji je osnivač Dolores Matković.

     U vrtiću je u mjesecu rujnu 2018. godine upisano 19 djece u jednu odgojnu skupinu.

Ukupno je u dječje vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2018./2019. godini upisano 354 djece s područja grada Rijeke. Djeca su smještena u 23 odgojne skupine od kojih je 19 vrtićkih i četiri jasličke skupine.

Grad Rijeka u pedagoškoj 2018./2019. godini sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18), definirao je novi način sufinanciranja redovitog programa predškolskih ustanova drugih osnivača.

Primjena novog načina sufinanciranja započela je u siječnju 2019. godine. Temeljem praćenja mjesečnih izvješća dječjih vrtića drugih osnivača za razdoblje od rujna 2017. do ožujka 2018. godine, utvrđena je puna cijena programa u svakom pojedinom dječjem vrtiću. U svrhu osiguravanja jednake cijene za roditelje, neovisno o izboru dječjeg vrtića, Grad Rijeka je povećao odnosno promijenio način sufinanciranja programa predškolskih ustanova drugih osnivača na način da roditelji plaćaju za cjelodnevni 10-satni program cijenu u iznosu od 720,00 kuna ili redovitog poludnevnog 6-satnog programa cijenu od 385,00 kuna, a razlika do utvrđene pune cijene programa predškolskim ustanovama nadoknađuje se iz Proračuna Grada Rijeke. Iznimno, za roditelje koji su u prethodnoj godini za redoviti cjelodnevni ili poludnevni program plaćali manji iznos od navedenog, njihov udio u mjesečnoj cijeni nije se povećavao. Također, važno je napomenuti da se navedeni programi u dječjim vrtićima drugih osnivača sufinanciraju samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Povećanim iznosom sufinanciranja predškolske djelatnosti, Grad Rijeka je roditeljima omogućio izbor dječjeg vrtića i da pritom cijena redovitog programa bude jednaka cijeni u gradskim vrtićima.

Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni, kraći ili alternativni program moći će isti dodatno naplatiti od roditelja-korisnika usluga. Također, treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu te su sukladno Zakonu dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno Zakonu.

U pedagoškoj 2018./2019. godini Grad Rijeka sufinancira do najviše 20 djece s prebivalištem u gradu Rijeci i u dječjim vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke, i to za redoviti cjelodnevni 10-satni program s iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno, a za redoviti poludnevni 6-satni program s iznosom od 567,00 kuna po djetetu mjesečno. U tim dječjim vrtićima upisano je prosječno 18 djece s područja grada Rijeke.

 

 

II. CILJEVI DONOŠENJA PROGRAMA

  

Ovim je Programom obuhvaćeno ostvarenje sljedećih ciljeva:

– stvaranje uvjeta za što veći obuhvat djece predškolskog uzrasta, sukladno Državnom pedagoškom standardu,

– sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača sukladno realnim potrebama roditelja i djece, iz proračunskih sredstva Grada Rijeke,

– stvaranje uvjeta za kvalitetno zadovoljavanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda,

– osiguravanje sufinanciranja programa ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja djece čiji roditelji imaju prebivalište u gradu Rijeci, sklapanjem ugovora s dječjim vrtićima drugih osnivača u susjednim gradovima i općinama.

 

 

III. PROVEDBA PROGRAMA

 

1. Dječji vrtić Rijeka

 

Dječji vrtić Rijeka provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću Rijeka, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima (PPO-a) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja – korisnika usluga. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godine – provodit će se u jednoj odgojnoj skupini sa ukupno 5 djece i to u PPO-u Turnić.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Rijeka provodit će se u okviru redovitog programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

            Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju – planiraju se u PPO-a   Krnjevo i Maestral u četiri odgojne skupine. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u redovite skupine u svim PPO-a gdje za to postoje uvjeti.

Programi za nacionalne manjine – u Dječjem vrtiću Rijeka provodit će se redoviti cjelodnevni program za djecu talijanske nacionalne manjine u PPO: Mirta, Zvonimir Cviić, Gabbiano, Topolino, Belveder i Gardelin.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima – provodit će se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno. U ove programe moći će se upisati djeca sa navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Rijeka djeci će se u okviru redovitih programa nuditi: učenje stranih jezika, sportski program, katoličko vjerski program te drugi programi koji su prilagođeni interesima djece.

Redoviti cjelodnevni program – smjenski rad – namijenjen je roditeljima koji rade u smjenama, a organizirat će se u PPO Potok. Planirano je pet odgojnih skupina od čega tri vrtićke i dvije jasličke skupine.

U pedagoškoj 2019./2020. godini planira se i dalje, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Vrijedi istaknuti da je djeci upisanoj u Dječji vrtić Rijeka koja boluju od celijakije, ponuđena bezglutenska prehrana koja se priprema u zasebnoj kuhinji.

Dječji vrtić Rijeka je sudionik međunarodnog projekta pod nazivom „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ u okviru programa Erasmus+. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država: Belgijom, Italijom, Francuskom i Španjolskom, a provodit će se i u pedagoškoj 2019./2020. godini.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu. Također, uređeno je i Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/15, 8/18 i 15/18) data je mogućnost roditelju da u tijeku jedne pedagoške godine ima pravo da iz privatnih razloga svoje dijete ne vodi u dječji vrtić, najviše do dva mjeseca u kontinuitetu, a za što ne plaća mjesečnu cijenu usluga, već naknadu u iznosu od 200,00 kuna mjesečno.

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13) i Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Rijeka, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u CPO-a. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge ovog vrtića dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.           

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga, punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića Rijeka utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se kako slijedi:

– roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,

– roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića Rijeka iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka i da su članovi istog kućanstva,

– za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića Rijeka zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,

– za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću Rijeka do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za 70%.

Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i nadalje će sufinancirati roditelje-korisnike usluga koji zadovoljavaju jedan od kriterija socijalnog programa.

U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 57.964.373,00 kuna.

 

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2019. godinu planirano je:

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2019.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

39.452.332,00

2.

Programska djelatnost ustanove

14.044.645,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

345.900,00

4.

Otplata zajma

3.890.126,00

5.

Nabava opreme

196.370,00

6.

Erasmus+umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti EU

35.000,00

 

Ukupno

57.964.373,00

 

 

2. Dječji vrtić More

 

Dječji vrtić More provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću More, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima (PPO-a) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (″Narodne novine″ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić More provodit će se u okviru redovitog programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Programi za djecu s teškoćama u razvoju – planiraju se u svim PPO-a gdje za to postoje uvjeti. Djeca će biti integrirana u redovite skupine.

Programi za nacionalne manjine – u Dječjem vrtiću More provodi se kraći program za djecu slovenske nacionalne manjine u PPO Bulevard.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću More djeci se u okviru redovitih programa nudi: učenje engleskog jezika te program obogaćen elementima waldorfske pedagogije.

U pedagoškoj 2019./2020. godini planira se i dalje, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Dječji vrtić More će biti partner Učiteljskog fakulteta u provođenju projekta „Centar istraživanja djetinjstva“ te vježbaonica za edukaciju studenata.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću More. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću More predstavlja zakonsku obvezu. Također, uređeno je i Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18) i Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić More (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić More, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.  

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.   

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić More (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić More. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić More u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u Dječji vrtić More. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića More dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga, punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića More utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se kako slijedi:

– roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,

– roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića More iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić More i da su članovi istog kućanstva,

– za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića More zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,

– za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću More do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se za 70%.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića More planirano je ukupno 13.569.499,00 kuna.

 

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2019. godinu planirano je:

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2019.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

8.372.986,00

2.

Programska djelatnost ustanove

2.735.426,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

75.100,00

4.

Otplata zajma

2.343.787,00

5.

Nabava opreme

42.200,00

 

Ukupno

13.569.499,00  

 

3. Dječji vrtić Sušak

 

Dječji vrtić Sušak provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću Sušak, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima (PPO-a) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Sušak provodit će se u okviru redovitog programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama u razvoju osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju – planira se u PPO Veseljko u jednoj odgojnoj skupini. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine u svim PPO-a gdje za to postoje uvjeti.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Sušak djeci se u okviru redovitih programa nudi: rano učenje engleskog jezika, rano učenje talijanskog jezika te program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta.

U pedagoškoj 2019./2020. godini, planira se suradnja s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Sušak. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Sušak predstavlja zakonsku obvezu. Također, uređeno je i Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 15/18) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga, punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića Sušak utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 15/18) i Statuta Dječjeg vrtića Sušak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Sušak (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Sušak, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić Sušak. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Sušak u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u Dječji vrtić Sušak. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Sušak dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se kako slijedi:

– roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,

– roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića Sušak iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Sušak i da su članovi istog kućanstva,

– za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića Sušak zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,

– za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću Sušak do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se za 70%.

U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Sušak planirano je ukupno 15.072.048,00 kuna.

    

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2019. godinu planirano je:

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2019.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

9.311.282,00

2.

Programska djelatnost ustanove

3.292.779,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

79.000,00

4.

Otplata zajma

2.343.787,00

5.

Nabava opreme

45.200,00

 

Ukupno

15.072.048,00

 

 

4. Dječji vrtići drugih osnivača

 

Ovaj Program uključuje i sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba kojih je na području grada Rijeke ukupno deset.

U 2019. godini došlo je do promjene Plana mreže te će se u pedagoškoj 2019./2020 sufinancirati redoviti programi i to:

– novog područnog vrtića Dječjeg vrtića “Žirafa” pod nazivom ″Svjetlost“ na adresi Ante Mandića 50. Područni vrtić ima jednu jasličku i jednu vrtićku odgojnu skupinu i obuhvaćen je Izmjenom Plana mreže (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19),

– novog Dječjeg vrtića “Planet mašte”, na adresi Dragutina Tadijanovića 1. Dječji vrtić ima tri vrtićke odgojne skupine i obuhvaćen je Dopunom Plana mreže (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/19).

U pedagoškoj 2019./2020. godini, redoviti cjelodnevni 10-satni program i poludnevni 6-satni program sufinancirat će se samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Roditelj-korisnik usluga dječjeg vrtića, sudjelovat će u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10- satnog programa iznosom od 720,00 kn, ili redovitog poludnevnog 6-satnog programa iznosom od 385,00 kuna, a Grad Rijeka uplaćivat će dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa, određene temeljem praćenja mjesečnih izvješća, dostavljenih od strane dječjih vrtića za period od rujna 2018. godine do travnja 2019. godine. Dječji vrtići su uslijed povećanja troškova programske djelatnosti povećali ekonomsku cijenu dječjeg vrtića te će, sukladno tom povećanju, Grad Rijeka u sljedećoj proračunskoj godini planirati veća sredstva za tu namjenu kako bi se roditeljima zadržala ista cijena redovitog programa.

Primjena novog načina sufinanciranja započet će 1. siječnja 2020. godine, a do tada će se redoviti program ranog i predškolskog odgoja sufinancirati istim iznosom po djetetu kao u prethodnoj pedagoškoj 2018./2019.godini.

Predmetni iznosi sufinanciranja utvrdit će se ugovorima o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja koje Grad Rijeka sklapa sa svim dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, u svrhu praćenja namjenske potrošnje proračunskih sredstava te osiguranja transparentnog uvida u financijsku i programsku dokumentaciju vezanu uz provedbu programa za koja je dječji vrtić dobio financijska sredstva iz gradskog proračuna.

Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni, kraći ili alternativni program moći će isti dodatno naplatiti od roditelja-korisnika usluga.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu te su sukladno Zakonu dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

U skladu s Državnim pedagoškim standardom, kapacitet u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci je 520 djece te će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. Naime, u prošloj pedagoškoj godini prestao je s radom Dječji vrtić Maza-Krnjevo koji je i brisan iz Plana mreže, a u ovoj pedagoškoj godini Dječji vrtić Žirafa proširio je kapacitete za još dvije odgojne skupine, a započet će s radom i novi dječji vrtić „Planet mašte“. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku dječjih vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka će u svom Proračunu osigurati sredstva prema maksimalnom broju upisane djece s riječkog područja. Iz dosadašnjeg iskustva vidljivo je da dolazi do promjene broja djece koja koriste programe različitog trajanja tijekom godine te bi planiranje manjih sredstava na osnovu trenutnog odabira moglo dovesti do manjka sredstava u budućnosti. Navedeni princip izračuna primjenjiv je i u pojedinačnim izračunima sredstava za pojedini dječji vrtić te je tako izračunati iznos naveden i u ugovorima koje Grad Rijeka potpisuje s dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Za očekivati je da će dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Obzirom da je potreba roditelja s područja grada Rijeke za upis djeteta u neki od dječjih vrtića izvan grada Rijeke iskazana i ove godine, isti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. S navedenim dječjim vrtićima, Grad Rijeka sklopit će ugovore o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za najviše 20 djece. Redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja sufinancirat će se mjesečnim iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno ili iznosom od 567,00 kn za redoviti poludnevni 6-satni program po djetetu mjesečno.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17 i 9/18), određenim se kategorijama roditelja – korisnika usluga s područja grada Rijeke sa potpuno istim iznosima subvencionira cijena usluge Dječjeg vrtića Rijeka i cijena usluge dječjih vrtića drugih osnivača.

Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu planirat će se iznos od 8.321.760,00 kuna.

 

 

IV. OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE

 

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 1).

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja. Prijavu na javni poziv pristupnik obavezno podnosi putem pošte. Pristupnik je dužan obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom u roku koji je naveden u javnom pozivu. Sve dostavljene prijave obradit će i ocijenit Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete sukladno:

– Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (″Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)

– Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (″Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)

– Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (″Narodne novine“ broj 133/97)

– Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (″Narodne novine“ broj 83/01)

– Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (″Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07)

– Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (″Narodne novine“ broj 114/02)

– Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (″Narodne novine“ broj 5/15).

 

Gradonačelnik Grada Rijeke može tijekom pedagoške godine, u okviru proračunskih mogućnosti, donijeti zaključak o sufinanciranju proširenog kapaciteta dječjeg vrtića drugog osnivača u odnosu na njegov kapacitet prijavljen na javni poziv za Program, pod uvjetom da je prethodno uvršten u Plan mreže.

 

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/101
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 11. srpnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

  

 Privitak 1.