GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

Godina VI - broj 15.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Zoran Paulić dužnosti člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Nikša Vitković.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/112
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 11. srpnja 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.