GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 26. srpnja 2019.

Godina VI - broj 16.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01. 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. srpnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

 

  1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke, označenu kao dio k.č.br. 1452, ukupne površine 1446 m2, upisanu u zk.ul. 549, k.o. Rubeši, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 865,00 kn/m2, odnosno za 1446 m2 građevinskog zemljišta 1.250.790,00 kn.
  1. Najpovoljnijim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 11. lipnja 2019. godine, utvrđuju se Mima Weiner, za ½ dijela nekretnine te Marinko Čulina, za ½ dijela nekretnine iz točke 1. ove Odluke, s kojima će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke, sklopiti predugovor o kupoprodaji nekretnine.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/107
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 24. srpnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.