GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

Godina VI - broj 15.Na temelju članka 17. stavka 3. i članka 45. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15 i 118/18), članka 16. stavka 3. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne novine” broj 69/16) te članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. srpnja 2019. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o određivanju naknade pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke
za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuje pravo na naknadu pripadnicima postrojbi civilne zaštite na području grada Rijeke za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite.

 

 

Članak 2.

 

Pripadnici postrojbi civilne zaštite na području grada Rijeke ostvaruju pravo na dnevnu naknadu za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite u iznosu od 150,00 kuna neto.

 

 

Članak 3.

 

Novčana sredstva za naknade iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/65-50
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 8. srpnja 2019.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.