GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 26. srpnja 2019.

Godina VI - broj 16. Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. srpnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/09 i 19/13) članak 2. mijenja se i glasi:

“Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

Članove Vijeća čine:

 1. mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, predsjednik,
 1. Jasmin Brkljača, zamjenik načelnika Policijske uprave primorsko-goranske, zamjenik predsjednika,
 1. Goran Gašpert, načelnik Sektora policije Policijske uprave primorsko-goranske, član,
 1. Željko Kruneš, načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave primorsko-goranske, član,
 1. Karlo Balenović, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, član,
 1. Ivan Vukić, ravnatelj Osnovne škole Srdoči, član,
 1. Anđelka Jurašić Mikašinović, ravnateljica Učeničkog doma Kvarner, članica,
 1. Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, članica,
 1. Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, članica,
 1. Sanda Sušanj, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, članica,
 1. mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke, član.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/110
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 24. srpnja 2019.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.