GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 26. srpnja 2019.

Godina VI - broj 16.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst) i članka 14. i 15. Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 9/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. srpnja 2019. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju javnih parkirališta s naplatom

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju javnih parkirališta s naplatom (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 14/19) članak 4. mijenja se i glasi:

″Zatvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su: Putnička obala, Ulica Dolac, Školski prolaz i Školjić-Otok.

Na zatvorenim javnim parkiralištima u Ulici Dolac i Školskom prolazu, mogu se kupiti samo povlaštene i mjesečne parkirne karte.

Otvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su sva javna parkirališta utvrđena u članku 3. stavku 1. ove Odluke.″

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″, a stupa na snagu dana 15. kolovoza 2019. godine.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/96-51
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 23. srpnja 2019.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.