GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 26. srpnja 2019.

Godina VI - broj 16.Na temelju članka 9. stavka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. srpnja 2019. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju stručnih povjerenstava za vrednovanje podnesenih prijedloga
iz područja kulturnih djelatnosti: Programi kulture u zajednici,
Programi za mlade i Manifestacije u 2020. godini

 

 

I.

 

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Programe kulture u zajednici i Programe za mlade imenuju se sljedeći članovi:

  1. MIRNA MARIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost,
  1. JOLANDA TODOROVIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,
  1. ALICA KOLARIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
  1. CARMEN LHOTKA, kao predstavnica Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost,
  1. DAMIR ORLIĆ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret.

 

II.

 

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Manifestacije imenuju se sljedeći članovi:

  1. ALICA KOLARIĆ, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
  1. DAVOR HRVOJ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost,
  1. CARMEN LHOTKA, kao predstavnica Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost,
  1. INGEBORG FULEPP, kao predstavnica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse,
  1. DAMIR ORLIĆ, kao predstavnik Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret.

 

III.

 

Zadaće Stručnih povjerenstava iz točke I. i II. ove Odluke utvrđene su Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/19).

 

IV.

 

Članovi Stručnih povjerenstava iz točaka I. i II. ove Odluke imenuju se za vrednovanje prijava programa za Programe kulture u zajednici, Programe za mlade i Manifestacije pristiglih na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2020. godini.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 023-01/19-04/99-51
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 23. srpnja 2019.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.