GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 15. srpnja 2019.

Godina VI - broj 15.Na temelju odredbe članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06, 121/13 i 26/14) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju intendanta
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

I.

 

Imenuje se dr.sc. Marin Blažević za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, na vrijeme od četiri godine.

 

 

II.

 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. siječnja 2021. godine.

 

 

III.

 

Ova odluka podnijet će se na potvrdu Ministrici kulture.

 

 

Obrazloženje

 

Dana 5. lipnja 2019. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

U skladu s člankom 26. Statuta, natječaj je objavljen istovremeno u Novom listu i u Narodnim novinama, na dan 7. lipnja 2019. godine.

Tekstom natječaja, a skladu s člankom 27. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, bilo je propisano da su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati sljedeći:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,

– afirmiranost i organizacijsko iskustvo na području izvedbenih umjetnosti,

– znanje jednog svjetskog stranog jezika.

U skladu s člankom 28. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, u natječaju su bili navedeni dokazi koje su kandidati bili dužni dostaviti:

– životopis,

– dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi, (diploma u izvorniku ili ovjerena preslika),

– dokaz o radnom iskustvu u području kulture (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 10 godina rada u području kulture),

– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika indeksa, potvrda, certifikat i sl. uz usmenu provjeru po potrebi).

Uz prijavu kandidati su bili obvezni ponijeti i četverogodišnji program rada Kazališta koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 8. lipnja 2019. godine, a istekao dana 24. lipnja 2019. godine, zaprimljena je pravodobno jedna prijava i to dana 21. lipnja 2019. godine. U tom roku zaprimljena je jedna prijava na natječaj koja je zaprimljena putem urudžbenog zapisnika 21. lipnja 2019. godine.

Prijava je dostavljena neotvorena članovima Kazališnog vijeća na 56. sjednici. Predsjednik Kazališnog vijeća predlaže da se pristupi otvaranju prijave. Pristupljeno je otvaranju prijave te je utvrđeno da je istu dostavio dr.sc. Marin Blažević. Članovi Kazališnog vijeća utvrdili su da je prijava predana u roku kao i da sadrži sve potrebne priloge tražene po natječaju.

Kazališno vijeće je na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine razmatralo pristiglu molbu na natječaj za intendanta/intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Temeljem rasprave o životopisu i programu kandidata Kazališno Vijeće se usuglasilo oko sljedećih zaključaka:

  1. Prijava na natječaj dr.sc. Marina Blaževića stigla je pravodobno.
  1. Kandidat je uz prijavu i četverogodišnji program rada priložio i životopis, dokaze o završenim studijima, poznavanju jednog stranog jezika, te je zaključeno da je kandidat dostavio potrebnu dokumentaciju i dokaze tražene po Natječaju.
  1. Kandidat dr. sc. Marin Blažević priložio je dokaze o radnom iskustvu koje, osim zasnovanog radnog odnosa neprekidno od 1997. godine na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, uključuje i drugo radno iskustvo u kulturi (Intendant HNK Ivana pl. Zajca u mandatu počev od 1. siječnja 2017. godine i dalje, a prethodno kao v.d. Intendanta u mandatu od 1. lipnja 2016 do 31. prosinca 2016. godine, a prethodno navedenom kao ravnatelj Opere Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, ravnatelj projekata, dramaturg, redatelj, urednik i dr.). Time je dokazao da nedvosmisleno ispunjava uvjet od 10 godina radnog iskustva.
  1. Prijava kandidata je uzeta u razmatranje jer je natječajni uvjet kojim se traži 10 godina radnog iskustva neodređen na način da nema jednoznačne interpretacije što čini radno iskustvo, koje se kao pojam razlikuje od radnog staža i može podrazumijevati stvaralaštvo i djelovanje u kulturi u najširem smislu. U nedostatku jasne interpretacije oslonili smo se i na Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, članak 7. (“Stručno povjerenstvo će razmatrati umjetničko stvaralaštvo podnositelja zahtjeva za priznavanje prava na uplatu doprinosa posljednjih pet kalendarskih godina”).
  1. Zaključeno je da kandidat ispunjava uvjete afirmiranosti na području izvedbenih umjetnosti i uvjet organizacijskog iskustva u području izvedbenih umjetnosti, između ostalog i iskustvo intendanta, ravnatelja i urednika u različitim institucijama u kulturi.
  1. Prijedlog četverogodišnjeg programa pod naslovom «Riječki HNK nakon EPK-ne jedno nego sedam kazališta», napisan je na 92 stranice (10 poglavlja) i uključuje financijski plan, kadrovski plan, plan obnove i održavanja infrastrukture i tehničke opreme te životopise suradnika.

Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Kazališta kandidata dr. sc. Marina Blaževića referira se na različite segmente rada Kazališta koje vrlo detaljno razrađuje, obrazlaže i dokumentira dokazujući izvrsno poznavanje svih elemenata rada Kazališta.

Kazališno vijeće je ocijenilo da je prijedlog kandidata dr. sc. Marina Blaževića, sadržajan, iznimno stručan, detaljan, realističan i izvediv u kontekstu postojećih i navedenih financijskih, kadrovskih i infrastrukturnih resursa.

Istodobno radi se o vrlo ambicioznom programu koji ukazuje na veliko poznavanje izvedbenih umjetnosti, ali i samog ustroja i funkcioniranja Kazališta. Kandidat Marin Blažević posebno kvalitetno balansira između tradicionalnog i suvremenog, lokalnog i globalnog, domaćih i inozemnih autora, autorskog i klasičnog pristupa.

Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku:

Prijava na natječaj za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, kandidata dr.sc. Marina Blažević, ocjenjuje se kao pravovremena i potpuna.

Nadalje, ocjenjuje se kako prijava udovoljava uvjetima propisanim člankom 27. Statuta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka i natječaju objavljenom u Novom listu i Narodnim novinama.

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene prijava, članovi Kazališnog vijeća suglasno su utvrdili kako postoje preduvjeti za glasanje. Na temelju točke 2 dnevnog reda, Kazališno vijeće je sukladno članku 11. st. 7 i 8. Poslovnika o radu Kazališnog vijeća pristupilo tajnom glasovanju o prijedlogu odluke o imenovanju intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka koja glasi:

– da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje dr. sc. Marin Blažević.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Kazališnog vijeća konstatirao je sljedeće rezultate:

– glasovanju se odazvalo svih pet članova Kazališnog vijeća te je sa četiri glasa ZA i s jednim glasom SUZDRŽAN donijet prijedlog odluke da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje dr. sc. Marin Blažević.

Na temelju navedenih rezultata glasovanja Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka većinom glasova za, dana 27. lipnja 2019. godine, predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje dr.sc. Marin Blažević s početkom obavljanja dužnosti od 1. siječnja 2021. godine.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dostave ove odluke.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/108
URBROJ: 2170-01-16-00-19-4
Rijeka, 11. srpnja 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.