GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 26. srpnja 2019.

Godina VI - broj 16.Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti zraka (“Narodne novine” broj 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj  7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. srpnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena
i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke
za razdoblje 2018.-2022.

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. (u daljnjem tekstu: Program).

Program iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

 

Članak 2.

 

Program je izradilo trgovačko društvo Dvokut ECRO d.o.o. iz Zagreba.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/100
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 24. srpnja 2019.

 

 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.