GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 26. srpnja 2019.

Godina VI - broj 16.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15 i 118/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. srpnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

 

 

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2020. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2019. godinu.

Tijekom 2019. godine potrebno je:

1. Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima u području civilne zaštite, a osobito:

          – donijeti plan vježbi civilne zaštite;

         – imenovati koordinatore na lokacijama;

2. Nastaviti s upućivanjem javnih poziva građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbu civilne zaštite grada Rijeke;

3. Donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke u skladu sa Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko – goranske županije;

4. Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke;

5. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;

6. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;

7. Nastaviti s procesom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća s navedenim pravnim osobama;

8. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klubKrila Kvarnera“);

9. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;

10. Sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/103
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 24. srpnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Financijski učinci Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje