GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13, i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 30. svibnja 2019. godine donijelo je

 

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2019.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18 – daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se i glasi u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

*Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu nalaze se na dnu stranice* 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/69
URBROJ: 2170/01-16-00-19-3
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu