GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

PRAVILNIK
o postupku donošenja
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak izrade i donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program), za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), postupak podnošenja prijava za programe, rokovi, kriteriji, kao i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava.

 

 

 

II. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA ZA PROGRAME

 

 

Članak 2.

 

Utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad i njihovo uvrštavanje u Program provodi se putem javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv).

Poziv iz stavka 1. ovoga članka raspisuje Odjel gradske uprave za kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

Članak 3.

 

Obavijest o raspisivanju Poziva objavljuje se u javnom glasilu, a Poziv na mrežnoj stranici Grada www.rijeka.hr. (u daljnjem tekstu: mrežna stranica Grada).

Poziv je otvoren za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana njegove objave.

Poziv se objavljuje najkasnije do kraja rujna tekuće kalendarske godine.

 

 

Članak 4.

 

Poziv se raspisuje za programe kulture iz sljedećih područja kulturnih djelatnosti:

– zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

– muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti,

– glazbene djelatnosti,

– dramske umjetnosti, plesa i pokreta,

– audiovizualne djelatnosti,

– književne djelatnosti,

– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,

– programe kulture u zajednici,

– programe za mlade i

– manifestacije.

 

 

Članak 5.

Tekst Poziva sadrži područja kulturnih djelatnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika, rok za podnošenje prijava i obveznu natječajnu dokumentaciju koja obuhvaća:

1. upute za prijavitelje,

2. obrasce za prijavu programa,

3. popis priloga koji se prilažu prijavi,

4. obrazac izjave o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja,

5. obrazac ugovora o financiranju programa i

6. obrasce za izvještavanje.

Sadržaj natječajne dokumentacije se utvrđuje prilikom raspisivanja Poziva i javno je dostupan svim potencijalnim prijaviteljima.

 

 

Članak 6.

 

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve pravne i fizičke osobe.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo podnošenja prijave na Poziv nemaju:

– dosadašnji korisnik Programa koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu sukladno ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi u prethodne 3 (tri) kalendarske godine,

– ustanove u kulturi i trgovačka društva čiji je osnivač ili suosnivač Grad.

 

 

 

Članak 7.

 

Prijave programa podnose se na elektroničkim obrascima čiji sadržaj utvrđuje Odjel.

Elektronički obrasci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se zajedno s Pozivom na mrežnoj stranici Grada.

Elektronički obrasci nalaze se u Informacijskom servisu Grada Rijeke u koji se prijavitelji programa moraju registrirati.

Elektronički obrasci sa svom propisanom natječajnom dokumentacijom iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, dostavljaju se Gradu do isteka dana utvrđenog u Pozivu.

 

 

Članak 8.

 

Prijave programa koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uputama za prijavitelje neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

III. POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA

 

 

 

Članak 9.

 

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna vijeća Grada (u daljnjem tekstu: Kulturna vijeća) koja imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa iz područja kulturnih djelatnosti iz članka 4. stavka 1. podstavaka 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva.

Stručna povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) po isteku roka za podnošenje prijava na Poziv, za svaku proračunsku godinu posebno.

Član Kulturnog vijeća i Stručnog povjerenstva ne smije sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja o pitanju koji se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Kulturnog vijeća ili Stručnog povjerenstva ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinu upravljanju o čemu moraju potpisati posebnu izjavu.

Kulturna vijeća iz stavka 1. ovoga članka donose poslovnike o svom radu kojima se pobliže određuje način njihova rada.

 

 

 

Članak 10.

 

Pri stručnom vrednovanju prijedloga programa, Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva primjenjuju sljedeće kriterije:

 

1. kvalitetu sadržaja programa: izvornost, kreativnost, inovativnost i

   edukativnost programa

do 25 bodova

2. jasnoću, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, uključujući i

   ostale izvore financiranja i kvalitetu izrade financijskog plana / troškovnika

do 25 bodova

3. stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa                                      

do 15 bodova

4. značaj za razvoj pojedine djelatnosti te riječke kulture i umjetničkog

   stvaralaštva

do 10 bodova

5. plan djelovanja prema publici / javnosti                                                                  

do 10 bodova

6. kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjeh i iskustvo u provođenju programa

   predlagatelja          

do 5 bodova

7. programski kontinuitet  

do 5 bodova

8. suradnja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini                                      

do 5 bodova

 

U razradi kriterija iz stavka 1. ovoga članka, Odjel u suradnji s Kulturnim vijećima i Stručnim povjerenstvima zajednički utvrđuje sustav vrednovanja programa za svako područje kulturne djelatnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika kao i normative, bodovne skale i vrste programa za sufinanciranje programa.

Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka, normativi, bodovne skale i vrste programa sastavni su dio Poziva i uputa za prijavitelje koji se objavljuju na mrežnoj stranici Grada.

 

 

 

Članak 11.

 

Iznimno od odredbe članka 10. ovoga Pravilnika, pri stručnom vrednovanju prijedloga programa u kulturnoj djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara primjenjuje sljedeće kriterije:

 

1.   vrijednost i stupanj povijesno-umjetničke i konzervatorske valorizacije

do 20 bodova

2.   stupanj ugroženosti kulturnog dobra

do 20 bodova

3.  doprinos programa zaštiti i očuvanju kulturnih dobara inovativnim pristupom i/ili digitalizacijom građe i/ili edukativnim sadržajem

do 20 bodova

4.   doprinos razvoju novih kulturnih proizvoda i sadržaja u prezentaciji kulturne baštine

do 10 bodova

5.  cjelovitost, ekonomičnost, provedivost programa te uključivost ostalih izvora financiranja i kvalitete izrade financijskog plana / troškovnika    

do 10 bodova

6.   plan djelovanja prema javnosti                                                                  

do 10 bodova

7.   kontinuirano ulaganje u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara od strane prijavitelja

do 5 bodova

8.   višegodišnji program ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnog dobra koji se prijavljuje    

do 5 bodova

 

U razradi kriterija iz stavka 1. ovoga članka, Odjel u suradnji s Kulturnim vijećem za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara utvrđuje sustav vrednovanja programa kao i normative, bodovne skale i vrste programa za sufinanciranje programa.

Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka, normativi, bodovne skale i vrste programa sastavni su dio Poziva i uputa za prijavitelje koji se objavljuju na mrežnoj stranici Grada.

 

 

 

Članak 12.

 

Stručnu ocjenu s obrazloženim prijedlogom sufinanciranja programa, Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu.

Na temelju stručne ocjene iz stavka 1. ovoga članka, Odjel izrađuje Nacrt prijedloga programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima i korisnicima.

Prijedlog programa sa planom raspodjele sredstava po pojedinim programima i korisnicima utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke te ga prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na mrežnoj stranici Grada.

Svaki prijavitelj i korisnik može u bilo kojem trenutku nakon objave Programa u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na mrežnoj stranici Grada zatražiti obrazloženje stručne ocjene i prijedloga sufinanciranja programa u pisanom obliku od nadležnog Kulturnog vijeća ili Stručnog povjerenstva putem Odjela.

 

 

 

IV. NAČIN PRAĆENJA KORIŠTENJA DODIJELJENIH SREDSTAVA

 

 

Članak 13.

 

Sredstva osigurana u Proračunu Grada, sukladno raspodjeli utvrđenoj Programom, doznačuju se na račun korisnika u rokovima i na način utvrđen ugovorom o sufinanciranju javnih potreba u kulturi.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava, dinamika realizacije programa te drugi uvjeti.

 

 

Članak 14.

 

O ostvarenju programa i utrošenim sredstvima, korisnik je dužan podnijeti izvješće Odjelu u roku utvrđenom u ugovoru iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Izvješće treba sadržavati:

– opis izvršenja programa,

– financijski pregled ukupnih sredstava utrošenih za izvršenje programa,

– preslike plaćenih računa i obračun troškova sa specifikacijom sredstava iz Proračuna Grada,

– popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršeni program.

 

 

 

V. POSEBNA ODREDBA

  

Članak 15.

 

Financijska sredstva Proračuna Grada mogu se dodijeliti za programe kulture koji su od interesa za Grad, a nisu uvršteni u Program za tekuću kalendarsku godinu isključivo u sljedećim slučajevima:

– u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad kao davatelja financijskih sredstava da u suradnji s predlagateljem programa žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru, a program je moguće izvršiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju predlagatelju programa koji ima isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je predlagatelj programa jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

– kada Odjel jednokratno dodjeljuje financijska sredstva do iznosa od 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u Programu, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u Proračunu Grada za financiranje svih programa i projekata predlagatelja programa.

 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  

Članak 16.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 15/11 i 21/11 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16).

 

 

Članak 17.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/81
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.