GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 35. stavka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 –pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

   

 

 

PRAVILNIK
o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja
slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju minimalni tehnički uvjeti uređenja koje slobodni poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) mora zadovoljavati prije davanja u zakup.

 

 

Članak 2.

 

Pod ispunjavanjem minimalnih tehničkih uvjeta uređenja poslovnog prostora u smislu članka 1. ovoga Pravilnika, podrazumijeva se izvođenje radova radi dovođenja poslovnog prostora u funkcionalno stanje, kako slijedi:

1. Vodoinstalaterski radovi, i to:

– izrada priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu uz razvod instalacije do sanitarnog čvora te montažom redukcijskog ventila po potrebi,

– izvođenje radova na priključku na javnu kanalizacijsku mrežu uz razvod instalacije do sanitarnog čvora,

– izvođenje radova na instalaciji vodovoda i kanalizacije,

– izvođenje radova na sanitarnoj opremi (vodokotlić kompletno s kutnim ventilom, fleksibilnom cijevi i ispirnom cijevi, WC školjka, umivaonik sa miješalicom, pisoar komplet).

2. Elektroinstalaterski radovi, i to:

– izvođenje radova na uređenju mjernog mjesta po tipizaciji HEP-a,

– izvođenje radova glavnog voda,

– izvođenje radova na razvodu elektroinstalacija po nalogu HEP-a,

– izvođenje radova primarnog i sekundarnog razvodnog ormara,

– postavljanje IPR tipkala s instalacijom.

3. Zidarski radovi, i to:

– izvođenje radova na sanaciji vlage te otklanjanje uzroka vlage,

– izvođenje radova grubog i finog žbukanja zidova,

– izvedba betonske podloge, hidroizolacije i estriha s eventualnim potrebnim ukopavanjem,

– izvođenje radova na postavljanju gips kartonske ploče radi sanacije zidova i stropova.

4. Radovi koji će se izvoditi na sanitarnom čvoru, i to:

– izvođenje radova na izgradnji sanitarnog čvora kompletno sa zidanjem, žbukanjem, postavljanjem keramičkih pločica, ličenjem, postavljanjem vrata, sanitarne opreme, ventilacije, elektroinstalaterskim i vodoinstalaterskim radovima,

– izvođenje radova na zamjeni dotrajalih keramičkih pločica, popravka žbuke, ličenja, popravka ili zamjene vrata i prozora.

5. Stolarski i bravarski radovi, i to:

– izvođenje radova na uređenju vanjske i unutarnje stolarije ili bravarije.

6. Staklarski radovi, i to:

– izvođenje radova na zamjeni razbijenih stakala u poslovnom prostoru.

7. Soboslikarsko ličilački radovi, i to:

– izvođenje radova ličenja postojeće vanjske i unutarnje stolarije i bravarije, ličenja unutarnjih zidova i stropova te ličenja prostora sanitarnog čvora.

8. Podopodlagački radovi, i to:

– izvođenje radova popravka ili zamjene dotrajalog parketa, laminata, keramičkih pločica ili druge podne obloge.

9. Krovopokrivački i limarski radovi na samostojećim poslovnim prostorima, i to:

– izvođenje radova popravka ili zamjene pokrova kosog ili ravnog krova s radovima na krovnoj konstrukciji,

– izvođenje radova popravka ili zamjene limarije.

10. Strojarski radovi, i to:

– izvođenje radova na sanaciji i/ili rekonstrukciji postojeće instalacije centralnog grijanja, ventilacije i klimatizacije (stropne klima jedinice, fenkojleri),

– izvođenje radova izrade ventilacije sanitarnog čvora.

11. Izvođenje radova na sanaciji ili rekonstrukciji dizala u samostojećim poslovnim prostorima po nalazu tvrtke ovlaštene za ispitivanje dizala i izdavanje atesta.

 

 

Članak 3.

 

U slučaju kada je radi osposobljavanja poslovnog prostora u smislu članka 2. ovoga Pravilnika, potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine, dozvoljava se, sukladno propisu kojim se uređuju vlasnički odnosi, izvršiti popravke i zamjenu elemenata u zajedničkim dijelovima i uređajima u zgradi ako se isti odnose na postavljanje vodova za svjetlo, plin, električnu energiju, vodu, telefon i slične uređaje, pod uvjetom da su dotrajali odnosno da nisu prikladni za uporabu.

 

 

Članak 4.

 

Iznimno od odredbe članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, Gradonačelnik Grada Rijeke može, kada to ocijeni opravdanim, posebnim zaključkom utvrditi potrebu izvođenja i drugih radova u poslovnom prostoru.

 

 

Članak 5.

 

Radovi utvrđeni ovim Pravilnikom izvode se na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima, pod uvjetom da nisu obuhvaćeni rizicima utvrđenim ugovorom o osiguranju (npr. požar, lom i puknuće cijevi i slično) kojeg s osiguravateljem sklapa vlasnik ili upravitelj zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor.

 

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 10/03 i 17/03).

 

 

 

 

 

Članak 7.

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/82
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.