GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

  1. Grad Rijeka sklopit će ugovor o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Zamet, radi formiranja građevne čestice za gradnju obiteljske ili višeobiteljske stambene građevine u Pionirskoj ulici, gruntovnih oznaka: k.č.br. 1516/38 površine 201 m2, k.č.br. 1521/8 površine 179 m2, k.č.br. 1521/10 površine 60 m2, k.č.br. 1521/6 površine 12 m2, k.č.br. 1521/5 površine 65 m2 i k.č.br. 1521/2 površine 161 m2, ukupne površine 678 m2 i ukupne vrijednosti 1.011.576,00 kn.
  1. Na temelju Predugovora o zamjeni nekretnina broj Z-2/2018 od 21. ožujka 2018. godine, Ugovor iz točke 1. ove Odluke sklopit će se s Đeni Jarić iz Rijeke, Braće Cetina 3, s ponuđenom zamjenom nekretnina u k.o. Zamet na kojima je planirana izgradnja Tenis centra s pratećim sadržajima u Sportskom području Marčeljeva draga, ukupne površine 1292,83 m2 i ukupne vrijednosti 762.769,70 kn.
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, ugovor o zamjeni nekretnina s Đeni Jarić iz Riijeke, Braće Cetina 3, temeljem kojeg će:

            – Grad Rijeka steći u vlasništvo 19/160 dijela nekretnina u k.o. Zamet, označenih kao: k.č.br. 1483 površine 8766 m2, k.č.br. 1485/2 površine 34 m2, k.č.br. 1488 površine 878 m2 i k.č.br. 1489 površine 1209 m2 (površina suvlasničkog dijela 1292,83 m2) a

            – Đeni Jarić steći u vlasništvo nekretnine u k.o. Zamet, označene kao: k.č.br. 1516/38 površine 201 m2, k.č.br. 1521/8 površine 179 m2, k.č.br. 1521/10 površine 60 m2, k.č.br. 1521/6 površine 12 m2, k.č.br. 1521/5 površine 65 m2 i k.č.br. 1521/2 površine 161 m2.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/97
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.