GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 26. lipnja 2019.

Godina VI - broj 14.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 47. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 9/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. lipnja 2019. godine, donio je

 

O D L U K U
o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila

 

Članak 1.

Vlasnik autobusa, teretnog automobila, priključnog vozila i radnog stroja (u daljnjem tekstu: vozila) koje je blokirano u suglasju s odlukom kojom se uređuje promet na području grada Rijeke, dužan je na ime troškova blokiranja i deblokiranja vozila trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o.(dalje u tekstu: Trgovačko društvo), uplatiti iznos u visini od 650,00 kuna (sa PDV-om).

Trgovačko društvo deblokirat će vozilo po uplati iznosa troška iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 55/09 i 5/15).

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″, a stupa na snagu dana 1. srpnja 2019. godine.

 

KLASA: 023-01/19-04/57-49

URBROJ: 2170/01-15-00-19-1

Rijeka, 18. lipnja 2019.

 

 

Gradonačelnik mr.sc.

Vojko Obersnel, v.r.