GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (“Narodne novine” broj 35/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. svibnja 2019. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

 

 

 

Članak 1.

 

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2019. godine.

 

 

Članak 2.

 

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

– Pilotski klub “Krila Kvarnera”;

– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Drenova” ( u daljnjem tekstu: DVD “Drenova”);

– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Sušak – Rijeka” (u daljnjem tekstu: DVD “Sušak”);

– službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastajanje i širenje požara;

– ophodnje i motritelji Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka;

– Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: Direkcija).

 

 

 

Članak 3.

 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, Pilotski klub “Krila Kvarnera”, DVD “Drenova” i DVD “Sušak”, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:

– 14,00 – 20,00 sati, radnim danom i subotom;

– 10,00 – 20,00 sati, nedjeljom i u dane blagdana.

Osim u Vatrogasnom operativnom centru Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (telefon 193) i Ministarstvu unutarnjih poslova, Područnom uredu civilne zaštite Rijeka, Županijskom centru 112, dežurstvo se organizira i u Direkciji u vremenu od:

– 00,00 – 24,00 sata.

Dojava Direkciji obavlja se pozivom na broj telefona: 08005100.

Dojave koje zaprimi Direkcija ili Županijski centar 112 prosljeđuju se u Vatrogasni operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koji angažira potrebne snage za gašenje i kontinuirano izvješćuje Direkciju, Županijski centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijsku upravu primorsko-goransku te po potrebi i druge službe.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/42-46
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 21. svibnja 2019.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.