GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Plase, označenim kao k.č.br. 158/7 površine 88 m2, k.č.br. 158/8 površine 19 m2, k.č.br. 158/9 površine 107 m2 i k.č.br. 158/18 površine 5 m2, upisanim u z.k.ul. PI, koje se sukladno Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18) nalaze unutar područja Z-3 (zelene površine) i S (stambena namjena).

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/93
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.