GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u k.o. Kozala, označenoj kao k.č.br. 1754/3 površine 34 m2, upisanoj u z.k.ul. PI, k.o. Kozala, koja sukladno Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja gradskog područja Lukovići-Brašćine-Pulac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07), Suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (KLASA: 350-02/16-01/807, URBROJ: 2170/01-01-10-16-6) od 2. studenog 2016. godine, Rješenju o utvrđivanju građevne čestice Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje (KLASA: UP/I-350-05/16-05/35, URBROJ: 2170/01-13-01-16-7) od 14. studenog 2016. godine i stanju u naravi, predstavlja dio građevne čestice postojeće zgrade na adresi Pulac 53/1.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/19-01/89
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.