GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kozala

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u k.o. Kozala, označenoj kao k.č.br. 167/12 cesta od 1385 m2, u zemljišnoj knjizi upisanoj u z.k.ul. PI kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Rijeke, koja sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/10) predstavlja dio građevne čestice planske oznake OU-2.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Rijeke i upisat pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/88
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.