GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 26. lipnja 2019.

Godina VI - broj 14.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. lipnja 2019. godine, donio je

 

 

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za parkiranje

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o visini naknade za parkiranje (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/14, 7/15, 8/15, 12/15, 2/16 i 5/16).

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″, a stupa na snagu danom početka primjene Cjenika sa strukturom cijene komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima.

 

KLASA: 023-01/19-04/56-49

URBROJ: 2170/01-15-00-19-1

Rijeka, 18. lipnja 2019.

 

 

Gradonačelnik mr.sc.

Vojko Obersnel, v.r.