GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju članice i izboru člana Odbora za gospodarstvo i razvoj
Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Milena Kraljević dužnosti članice Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za člana Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke bira se Vedran Sabljak.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/74
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.