GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 4. lipnja 2019.

Godina VI - broj 12.Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 45. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 30. svibnja 2019. godine donijelo je

 

 

   

 

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka je prema Financijskom izvještaju za 2018. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat poslovanja:

 

Broj računa

Naziv računa

Stanje na

31.12.2018. (u kn)

92211

Višak prihoda poslovanja

69.390.359,00

92213

Višak primitaka od financijske imovine

4.500.693,64

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

322.581.128,97

922

Višak/manjak prihoda

-248.690.076,33

 

 

 

Članak 2.

 

Struktura utvrđenog rezultata poslovanja prema izvorima financiranja je sljedeća:

 

Višak namjenskih prihoda

30.853.729,35

Manjak namjenskih prihoda

-21.876.847,11

Višak nenamjenskih prihoda

1.662.669,14

Manjak nenamjenskih prihoda

-259.329.627,71

Ukupno

-248.690.076,33

 

 

 

Članak 3.

 

Dio viška namjenskih prihoda iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 29.008.579,09 kuna, raspoređuje se za sljedeće namjene:

– iznos od 838.075,42 kuna raspoređuje se za sufinanciranje provedbe projekta Interpretacijski centar prirodne baštine – EU,

– iznos od 100.000,00 kuna raspoređuje se za sufinanciranje projekta Sustav javnih bicikala,

– iznos od 90.000,00 kuna raspoređuje se za sufinanciranje izgradnje spomenika s imenima poginulih branitelja na Mostu hrvatskih branitelja,

– iznos od 276.200,00 kuna raspoređuje se za dodjelu pomoći u obliku dara u naravi radnicima tvrtke 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka i radnicima tvrtki unutar Uljanik grupe, a koji imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije,

– iznos od 21.800.000,00 kuna raspoređuje se za provođenje programskih aktivnosti Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020,

– iznos od 5.000.000,00 kuna raspoređuje se za sufinanciranje provedbe projekta Revitalizacija kompleksa Benčić- Cigleni i T-objekt – EU,

– iznos od 449.099,31 kuna raspoređuje se za sufinanciranje provedbe projekta Energetska obnova PPO Potok – EU,

– iznos od 31.673,60 kuna raspoređuje se za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u cilju građenja Reciklažnog dvorišta na području grada Rijeke,

– iznos od 261.723,00 kuna raspoređuje se za nabavu specijaliziranog vozila za prijevoz učenika s teškoćama za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje ,

– iznos od 161.807,76 kuna raspoređuje se za nabavu specijaliziranog vozila za prijevoz učenika s teškoćama za potrebe OŠ Gornja Vežica.

 

 

 

Članak 4.

 

Raspored sredstava iz članka 3. ove Odluke planirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.

 

 

 

Članak 5.

 

Iskazani manjak prihoda pokrivat će se sukcesivno u sljedećim proračunskim godinama sukladno donesenom Planu mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke.

 

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/75
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.