GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o promjeni imena trga na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Dosadašnjem Muzejskom trgu koji je sa sjeverne, istočne i južne strane omeđen Laginjinom ulicom, a sa zapadne strane Hauszmannovim trgom i Stubama Alberta Anđelovića i koji se nalazi na katastarskim česticama 3917/1, 3918/2, 3917/2 i dijelu 3918/1, sve k.o. Stari Grad, mijenja se ime u: Trg Riccarda Zanelle.

 

 

 

Članak 2.

 

Grafički prikaz trga iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/72
URBROJ: 2170-01-16-00-19-4
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.