GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 26. lipnja 2019.

Godina VI - broj 14.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 22. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. lipnja 2019. godine, donio je

 

ODLUKU

o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa

 

Članak 1.

 

Autobusi se parkiraju isključivo na javnom parkiralištu Jelačićev trg i javnom parkiralištu u Ulici Milutina Barača.

Dopušteno vrijeme parkiranja autobusa na javnom parkiralištu Jelačićev trg utvrđuje se do tri (3) sata, a na javnom parkiralištu u Ulici Milutina Barača nema vremenskog ograničenja parkiranja autobusa.

 

Članak 2.

 

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa (″Službene novine primorsko-goranske županije“ broj 55/09, 5/11 i 26/12).

Članak 3.

 

            Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″, a stupa na snagu dana 1. srpnja 2019. godine.

 

KLASA: 023-01/19-04/59-49

URBROJ: 2170/01-15-00-19-1

Rijeka, 18. lipnja 2019.

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.