GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 26. lipnja 2019.

Godina VI - broj 14.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 30. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. lipnja 2019. godine, donio je

 

ODLUKU
 o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta 
za određene korisnike

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za sljedeće korisnike:

– Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,

– Ministarstvo nadležno za obranu,

– Konzularni ured,

– Inspekcijsko tijelo.

 

Članak 2.

 

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 1. ove Odluke, određuje se kako slijedi:

  1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – ukupno 39 parkirališnih mjesta na lokacijama:

– Ulica Školjić                                                                         10 mjesta,

– Ulica Žrtava fašizma                                                           11 mjesta,

– Ulica Đure Šporera                                                             13 mjesta,

– Putnička obala                                                                       5 mjesta.

  1. Ministarstvo nadležno za obranu – jedno (1) parkirališno mjesto, na lokaciji Putnička obala.
  2. Konzularni ured – ukupno dva (2) parkirališna mjesta po konzularnom uredu, na najbližoj mogućoj lokaciji.
  3. Inspekcijska tijela – do tri (3) parkirališna mjesta po inspekcijskom tijelu, na najbližoj mogućoj lokaciji.

 

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/10 i 7/18).

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu dana 1. srpnja 2019. godine.

 

KLASA: 023-01/19-04/58-49

URBROJ: 2170/01-15-00-19-1

Rijeka, 18. lipnja 2019.

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.