GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 26. lipnja 2019.

Godina VI - broj 14.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 14. i 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 9/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. lipnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o određivanju javnih parkirališta s naplatom

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju javna parkirališta s naplatom na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke te područja parkirališnih zona u kojima su predmetna parkirališta razvrstana.

 

Članak 2.

 

            Naplata naknade za parkiranje obavlja se na javnim parkiralištima u dijelu grada Rijeke koji je omeđen ulicama: Križanićeva, Wenzelova, S. Cindrića, A. K. Miošića, Brentinieva, Strossmayerova, Titov trg, Vodovodna, I. Grohovca, Žrtava fašizma, Trg Riccarda Zanelle, Šetalište V. Nazora, P. Kobeka, Trinajstićeva, Baštijanova, Tizianova, 1. maja, V. C. Emina, Z. Petranovića, R. K. Jeretova, N. Cara, Potok, S. Vončine, Cambierieva, Trg kralja Tomislava, Riva Boduli i Demetrova, površinom oko zgrade bazena na Školjiću i s južne strane morskom obalom.

            Dio grada iz stavka 1. ovoga članka podijeljen je u četiri područja: Centar, Istok, Zapad i Sjever.

            Granice područja Centar prema istoku čini Mrtvi kanal, prema području Zapad ulice Zadarska i E. Barčića, prema području Sjeveru Trg Riccarda Zanelle, ulice Žrtava fašizma i I. Grohovca.

            Granica između područja Zapad i područja Sjever ide ulicama 1. maja i F. La Guardie, a granica između područja Istok i  područja Sjever je Rječina.

            Naplata naknade za parkiranje obavlja se i na obilježenim parkirališnim mjestima u ulicama iz stavka 1. ovoga članka.

            Osim javnih parkirališta utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, naplata naknade za parkiranje obavlja se i na javnom parkiralištu Jelačićev trg i javnom parkiralištu u Ulici M. Barača.

 

Članak 3.

 

Javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u pet zona, kako slijedi:

–  0A. zona obuhvaća javna parkirališta Š. Ljubića, F.Supila i  I. Dežmana,

–  0B. zona  obuhvaća javno parkiralište Gomila  i Slogin Kulu,

– 0. zona obuhvaća javna parkirališta Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova), Aldo Colonello, Jelačićev trg, Zadarska ulica, Žrtava fašizma, E. Barčića, M. Gupca, Veslarska, I. Zajca, Splitska, Ciottina ulica, Školjić – ulica i Školjić II,

– 1. zona obuhvaća javna parkirališta Riva, Trg kralja Tomislava, S. Cindrića, Ulica Strossmayerova, Trg Riccarda Zanelle, Cambierieva, M. Butkovića, Školjić – pored bazena, I. Filipovića, I. Marinkovića, Pomerio, Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon I. Tomee, Omladinska, M. Smokvine, F. Brentinia, Podhumskih žrtava, Studentska, J. Račića, Vodovodna ulica, Šetalište V. Nadzora, Potok (ulice S. Vončine, Potok, J. Završnika, N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića), V. Dukića, Tržnica Zamet, Ulica Bože Vidasa i Ulica Podkoludricu,

– 2. zona obuhvaća javno parkiralište u ulici M. Barača i, P. Kobeka i Volčićev trg.

 

 

Zone iz stavka 1. ovoga članka označene su kako slijedi:

– 0A. zona označena je bijelom bojom,

– 0B. zona označena je narančastom bojom,

– 0. zona označena je plavom bojom,

– 1. zona označena je crvenom bojom,

– 2. zona označena je žutom bojom.

Dozvoljeno vrijeme parkiranja na javnom parkiralištu u 0. i 0.A zoni utvrđuje se u trajanju do dva (2) sata, a u ostalim zonama nema vremenskog ograničenja parkiranja.

 

Članak 4.

 

            Zatvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su: Putnička obala, Ulica Dolac, Školski prolaz, Trg 128. brigade Hrvatske vojske, Trg Riječke rezolucije i Školjić – Otok.

Na zatvorenim javnim parkiralištima u Ulici Dolac, Školskom prolazu, Trgu 128.brigade Hrvatske vojske i Trgu Riječke rezolucije mogu se kupiti samo povlaštene i mjesečne parkirne karte.

            Otvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su sva javna parkirališta utvrđena u članku 3. stavku 1. ove Odluke.

 

Članak 5.

 

            Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima označavaju se horizontalnim oznakama plave boje.

 

Članak 6.

 

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 8/16 i 10/16).

 

Članak 7.

 

            Ova Odluka objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″, a stupa na snagu dana 1. srpnja 2019. godine.

 

KLASA: 023-01/19-04/60-49

URBROJ: 2170/01-15-00-19-1

Rijeka, 18. lipnja 2019.

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.