GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. lipnja 2019.

Godina VI - broj 13.Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o odbijanju ponude
za korištenje prava prvokupa nekretnine

 

 

 

Članak 1.

                                          

Odbija se ponuda M.LJ. i V.LJ. za kupnju nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra – stana koji se nalazi u zgradi u Rijeci, Krešimirova 12, sagrađenoj na kč.br. 1080 – kuća br. 12 sa dvorištem i skladištem površine 121 čhv, upisanoj u zk.ul. 12483, k.o. Rijeka i to pod rednim brojem 9. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9):

  1. Šesterosobni stan br. 11 na petom katu koji se sastoji od šest soba, kuhinje, blagovaonice, izbe, kupaone, predsoblja, dva balkona, u ukupnoj površini od 159,54 m², koji je u suvlasništvu M.LJ. i V.LJ., svakog u ½ idealnog dijela, po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 180.000,00 € (slovima: stotinuosamdesettisuća eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositeljima ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/19-01/90
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.